Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa materiałów biurowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
30-19-20-00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.


Termin realizacji:
31.07.2010r.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2009-07-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-07-10 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
09.07.2009
Zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP zmieniono treść SIWZ.
W formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2
w pozycjach 3, 4, 5, 92, 93, 94, 95 dopisano rodzaj opakowania.
Formularz o zmienionej treści do pobrania poniżej.

10.07.2009
Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę materiałów biurowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie.
Złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Wybrana oferta złożona przez firmę:
PARTNER XXI KLEKS
Mieczysława Wójcik, Wiesław Wójcik
ul. Szosa Lubicka 22
87-100 Toruń
Wartość oferty: 11.258,05 zł netto.


Firmy uczestniczące