Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogi


Tytuł przetargu:
Hurtowe dostawy oleju napędowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2011 rok


CPV:
09.13.41.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.


Termin realizacji:
do 31.12.2011

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
W Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-12-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-12-29 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
W Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

30.12.2010
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego na hurtowe dostawy oleju napędowego
na rok 2011, wybrano ofertę spełniającą kryteria okrerślone w postępowaniu
oraz kryterium najniższej ceny przedłożoną przez firmę:

ORLEN Petro Centrum Sp. z o.o.
ul. Zglednickiego 44, 09-411 Płock


Firmy uczestniczące