Zamknij okno Drukuj dokument

Utwardzenie placu pod stację przeładunkową odpadów

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Utwardzenie placu pod stację przeładunkową
odpadów


CPV:
45.23.24.70-7, 45.00.00.00-7, 45.23.60.00-0, 45.23.31.20-6, 45.23.32.26-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy
ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2
ustawy,


Termin realizacji:
21 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-11-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-11-28 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:


29.11.2012

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:
„Utwardzenie placu pod stację przeładunkową odpadów”
wybrano ofertę firmy:

Firma Wielobranżowa EL-DOM
Elżbieta Urbańska
85-830 Bydgoszcz, ul. Nastrojowa 6
wartość oferty: 138.465,81 zł netto
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia
wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Więcej informacji w załączniku: Zawiadomienie o wyborze ofertyFirmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - 08.PN.2012 (77.7kB)    
Formularz ofertowy 08.PN.2012 - Załącznik nr 1 (42.7kB)    
Oświadczenie Załącznik nr 2 - 08.PN.2012 (30.6kB)    
Wzór umowy załącznik nr 3 - 08 PN 2012 (44.4kB)    
Wykonane roboty 08.PN.2012 Załącznik nr 4 (44.3kB)    
Oświadczenie o uprawnieniach 08.PN.2012 Załącznik nr 5 (33kB)    
Opis (914.9kB)    
Plan sytuacyjny (933.7kB)    
Profil A-A (225.2kB)    
Profil B-B (220.9kB)    
Profil L (213.9kB)    
Przedmiar (480.3kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty (616.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:2012-11-13 13:19:01
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2012-11-13 13:19:02
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2012-11-13 14:31:03
Ostatnia zmiana:2012-11-29 13:47:31
Ilość wyświetleń:1265