Zamawiający:
1. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Remont elewacji i dachu w budynku węzła cieplnego przy ul. 900 Lecia 31B w Mogilnie

CPV:
45.00.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.19.00-3, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu a także wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.


Termin realizacji:
31.10.2016

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2016-09-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-09-13 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Termin płatności - 10%
Gwarancja - 30%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
13.09.2016
zgodnie z art.86 ust. 5 PZP zamieszczono informacje z sesji otwarcia ofert.
Załącznik do pobrania


Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2015.2164 tj.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
P.H.U. BUD-MAR
Marzanna Janiszewska
98-210 Sieradz 2, Dzigorzew 37A

wartość oferty: 45 230,28 zł netto
punkty: 100

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryteria okreslone przez Zamawiającego.
Załacznik do pobrania:
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 10.PN.2016


Firmy uczestniczące