Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.


Tytuł przetargu:
Hurtowe dostawy oleju napędowego dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie - 2022

CPV:
09.13.41.00-8

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy w wariancie art. 275 pkt 1.

Warunki:


1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu a także wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.


Termin realizacji:
31.03.2023

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Forma elektroniczna: miniPortal

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a425880a-54a2-459d-b9df-3bbee11d4eed


Oferty można składać do:
2022-03-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-03-17 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
miniPortal

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

STRONĄ POSTEPOWANIA JEST MINIPORTAL GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ AKTUALNE INFORMACJE I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA.

Link do postepowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a425880a-54a2-459d-b9df-3bbee11d4eed

22.03.2022
Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postepowanie.
Na stronie postepowania umieszczono niezbędne informacje.


Firmy uczestniczące