Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu śmieciarki z tylnym załadunkiemCPV:
CPV 34.14.45.11-3.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1.Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie:
a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków
zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta wykonawcy wg wzoru załączonego do SIWZ podpisana przez przedstawiciela uprawnionego,
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1, oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.
4. Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWIZ.
5. Specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków podanych przez Zamawiającego (zawierająca co najmniej te warunki) wraz z podaniem marki pojazdu, typu, producenta oraz podstawowych danych samochodu i podstawowych danych zabudowy.

- Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.Termin realizacji:
15.04.2009 roku

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6
88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2009-03-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-03-16 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6
88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
10.03.2009
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie otrzymało pytania dotyczące SIWZ na dostawę fabrycznie nowego samochodu śmieciarki z tylnym załadunkiem i w związku z tym odpowiada odpowiednio:
Czy Zamawiający dopuszcza silnik spełniający normy EURO-4-SCR, tj. na zasadzie selektywnej redukcji katalitycznej?
Odpowiedź: Nie.
Czy Zamawijący dopuszcza zawieszenie tylne resorowe?
Odpowiedź: Nie.
Czy Zamawiający dopuszcza kolor kabiny biały?
Odpowiedź: Nie.
Czy Zamawiający dopuszcza rozstaw osi do 4425 mm?
Odpowiedź: Nie.

17.03.2009 roku
Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu śmieciarki z tylnym załadunkiem wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KGP Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15
43-410 Marklowice Górne
jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium wyboru jakim jest najniższa cena. Cena wybranej oferty to 414.800,00 zł brutto co daje 100 punktów.


Firmy uczestniczące