Informacja nt. przyczyn kontroli i konsekwencji kradzieży wody.


Straty wody

Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. produkuje rocznie ponad 1200 tys. m3 wody. Sprzedaż wynosi jednak już tylko 970 tys. m3. Oznacza to, że ponad 21% wyprodukowanej wody przedsiębiorstwo traci poprzez różnego rodzaju wycieki, awarie jak również nieuprawnione pobory wody czyli kradzieże. Problem pogłębia jeszcze fakt, że często klient wykazując małe zużycie wody, wykazuje tym samym małą ilość odprowadzanych ścieków ponieważ ich ilość obliczana jest na podstawie ilości pobranej wody. Sytuacja taka powoduje już realne straty dla spółki rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie, co ma w konsekwencji duży wpływ na koszt wyprodukowania wody. Skala problemu jest na tyle duża, że w trosce o klientów postanowiliśmy przeprowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie naszej gminy.

Kontrole

Od dnia 01 maja 2008 pracownicy Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenia każdego odbiorcy wody, korzystającego z usług firmy w celu:        

- zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

- przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

- sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci zgodnie z określonymi normami,

- odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego i założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

- stwierdzenia legalności wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,

- wykrycia celowych uszkodzeń, pominięć wodomierzy lub urządzeń pomiarowych.

Konsekwencje

Osoba, która bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 tys. zł. Również w przypadku zerwania lub uszkodzenia plomby umieszczonej na zaworze odcinającym lub urządzeniu pomiarowym albo jego uszkodzeniu podlega karze grzywny do 5 tys. zł.

Osoba, która wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych bez wcześniejszego zawarcia umowy podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł

Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, w wysokości 1 tys. zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło m. in. bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych.