Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, ul. Witosa 6

Tytuł przetargu:
Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo - drogowej
dla Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
34.14.44.30-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c)oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone wart. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ
d)wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
e)zaparafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3
f)oświadczenie o przeprowadzonym remoncie – załącznik nr 4
g)Specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków podanych przez Zamawiającego w SIWZ (zawierająca co najmniej te warunki) wraz z podaniem marki pojazdu, typu, producenta oraz podstawowych danych pojazdu.

2. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.

3. W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.
4.W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.


Termin realizacji:
10 dni od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6
sekretariat


Oferty można składać do:
2009-03-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-03-18 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6
sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
18.03.2009 roku
Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę używanej zamiatarki chodnikowo-drogowej wybrano ofertę złożoną przez:
INTEGRA Sławomir Kamiński
81-185 Gdynia
ul. Gołębia 1
Cena oferty łącznie ze wszystkimi kosztami leasingu to 195.143,59 zł brutto


Firmy uczestniczące