Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie ul.Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na dostawę, regenerację i legalizację wodomierzy dla Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
38.42.11.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.


Termin realizacji:
31.05.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, ul. Witosa 6

Oferty można składać do:
2009-05-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-05-26 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Okres gwarancji - 10%


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
13.05.2009
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
otrzymało pytania dotyczące SIWZ na dostawę, regenerację i legalizację wodomierzy i w związku z tym odpowiada odpowiednio:
Czy można złozyć ofertę tylko na dostawę nowych wodomierzy?
Odpowiedź: Tak możliwe jest złożenie oferty na jedną część przetargu.
Jakiej długości mają być wodomierze, oraz jakiej klasy metrologicznej B czy C?
Odpowiedź:
1.Wodomierze fi20 o dł.130mm klasa B, jednostrumieniowe, suchobieżne – 25szt
Wodomierze fi20 o dł.130mm klasa B, jednostrumieniowe, mokrobieżne–130szt
2.Wodomierze fi25 o dł.170mm klasa B, jednostrumieniowe, suchobieżne.
Wodomierze fi32 o dł.260mm klasa B, jednostrumieniowe, suchobieżne.
Wodomierze fi40 o dł.300mm klasa B, jednostrumieniowe, suchobieżne.
3.Wodomierze fi50, kołnierzowe, klasa B , 2 szt. o dł. 200mm,
2 szt. o dł. 275mm.

18.05.2009
Umieszczono zmienione w zakresie danych technicznych SIWZ, Zał. nr 1 i Zał nr 4 Umowa

21.05.2009
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
otrzymało pytania dotyczące SIWZ na dostawę, regenerację i legalizację wodomierzy i w związku z tym odpowiada odpowiednio:
1.Czy stawiacie Państwo wymagania dot. długości oferowanych nowych wodomierzy wyszczególnionych w części 1 przetargu?
Odpowiedź:
Odpowiedzi w/w z dnia 13.05.2009r. określają długości poszczególnych wodomierzy.
1.Jaka firma jest producentem wodomierzy, które przeznaczone są do regeneracji i legalizacji – część 2 przetargu?
Odpowiedź:
Wodomierze przeznaczone do regeneracji i legalizacji są firmy METRON – TORUŃ.

27.05.2009 roku
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, regenerację i legalizację wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie.

W części 1 zamówienia na dostawę nowych wodomierzy złożono 5 ofert, z czego 3 odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP (Dz.U. 07.223.1655 t.j. z późn. zm.), ponieważ ich treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrano ofertę firmy:
AKWAMETR Mirosław Lada,
97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Pawłowska 20,
której wartość wynosi 17.090,00 zł netto,
okres gwarancji 60 miesięcy,
uzyskała 100 pkt.

W części 2 zamówienia na regenerację i legalizację używanych wodomierzy złożono 5 ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę firmy:
Zakład Regeneracji Wodomierzy
Władysław Grygorcewicz
66-200 Świebodzin,
ul. Świerczewskiego,
której wartość wynosi 11.962,00 zł netto,
okres gwarancji 24 miesiące,
uzyskała 96,67 pkt.


Firmy uczestniczące