Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa poprzez tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do samochodów i maszyn roboczych dla
Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie.


CPV:
09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:
a)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia publicznego w oparciu o art. 24, ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
b)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
c)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e)w ostatnich 3 latach wykonał zamówienia o podobnym charakterze, które
poświadczone będą referencjami.


Termin realizacji:
31.05.2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
W sekretariacie Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, ul Witosa 6

Oferty można składać do:
2009-05-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-05-25 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, ul Witosa 6, sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
Oferta zostanie wybrana wg poniższego kryterium:
najniższa cena netto (koszt) za wykonanie zamówienia - 100 %.
Gdzie cena, to różnica pomiędzy ceną sprzedaży dla Zamawiającego, a
ceną hurtową producenta ogłaszaną w dniu sprzedaży przez PKN ORLEN.
Cena wskazana w ofercie będzie obowiązywać przez cały okres realizacji
umowy.


Wadium:
Nie wymagana

Uwagi:
Dnia 19.05.2009 r. MPGK sp. z o.o. w Mogilnie otrzymało pytania dotyczące w/w przetargu i odpowiada odpowiednio:
1. Czy istnieje możliwość zaakceptowania propozycji kart bezgotówkowych ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość propozycji kart bezgotówkowych.

2. Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu utrzymana przez Wykonawcę stałej ceny z oferty, przez cały okres trwania umowy ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany kryteriów wyboru ofert.

3. Czy istnieje możliwość podania w ofercie cen ze stacji paliw, za dany okres ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania w ofercie cen ze stacji paliw za ostatni okres.

4. Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisu w projekcie umowy w §4 ust.2 ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości odstąpienia od zapisu w umowie.

5. Czy istnieje możlrwość zaakceptowania dokonywania przez Zamawiającego płatności na konto wskazane na fakturze ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania dokonywania płatności na konto wskazane na fakturze.

6. Czy istnieje możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienja faktury?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.

7. Czy istnieje możliwość zaakceptowania dokonywania zakupu paliw na podstawie kart paliwowych wydanych przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu na podstawie kart.

8. Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu wystawiania dokumentów WZ, jako dowodów dostawy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia dokumentów WZ innym dokumentem potwierdzającym wydanie paliwa.

9. Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu wpisywania transakcji dokonanych przez kierowców Zamawiającego, do kart drogowych pojazdów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisu w umowie dotyczącego kart drogowych.

10. Czy istnieje możliwość dokonania zmiany brzmienia zapisu w projekcie umowy, na następujący: "Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będą zapis w systemie obsługującym karty paliwowe: ilości zakupione przez Zamawiającego i ceny ze stacji paliw po jakich dokonywany był zakup palrw"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany zapisu na proponowany. Dopuszcza jednak możliwość zmiany zapisu na taki, który byłby zgodny z systemem rozliczeń Wykonawcy w części dotyczącej ilości zakupionego paliwa.

21.05.2009
Do Mogileńskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. wpłynął protest dotyczący postanowień SIWZ o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 180 ust. l ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, póz. 177, tekst jednolity z dnia 20 listopada 2004 r. -Dz.U. Nr 223, póz. 1655), w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę 70.000 litrów oleju napędowego i 4.000 litrów benzyny bezołowiowej do samochodów i maszyn roboczych Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie, wnoszę protest wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwagi na ich treść sprzeczną z informacją zawartą w formularzu oferty oraz projekcie umowy.
Zamawiający zarówno w formularzu oferty określił, iż przedmiotem przetargu nieograniczonego jest „dostawa 70.000 litrów oleju napędowego i 4000 litrów benzyny bezołowiowej (...)", co znalazło swoje powtórzenie również w projekcie umowy (§ 4 ust. 1) „Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy (...)." W tym stanie rzeczy za sprzeczne z ofertą oraz projektem umowy należy uznać postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które określają przedmiot zamówienia jako: „Dostawa poprzez tankowanie (...)", albowiem dostawa nie może odbywać się poprzez tankowanie. Objęta przedmiotowym przetargiem sprzedaż paliwa może się odbywać albo poprzez dostawę, albo poprzez tankowanie. Powiązanie tych dwóch pojęć jest niemożliwe. Paragraf 4 Umowy punkt l w sposób jednoznaczny wskazuje, że mamy tutaj do czynienia do dostawy większej ilości paliwa i cena w tym przypadku jest ustalana jako cena hurtowa netto ogłaszana przez PKN Orlen na dzień sprzedaży powiększona o marżę i należny podatek VAT, i gdyby w specyfikacji chodziło o jednorazowy zakup większej ilości paliwa § 4 punkt l byłby logiczny i spójny. Wyjaśnić należy, że wszystkie stację paliw zaopatrują się w paliwa płynne w zależności od potrzeb i z pewnością nie są to zakupy codzienne. Mając powyższe na względzie nielogiczne jest stosowanie na stacji cen jednodniowych uzależnionych od kursu paliw ogłoszonych przez PKN Orlen ponieważ istnieją na rynku zbyt duże wahania cen tych produktów. Dodać należy, że specyfikacja odnosi się do jednorazowych zakupów (jak sama nazwa wskazuje (tankowanie) natomiast umowa do dużego hurtowego nabywania paliw płynnych (dostawa). Dostawa to przemieszczenie ("przepływ") ściśle określone partii dóbr od dostawcy do odbiorcy. Te dobra to, ogólnie, surowce, materiały, produkty, towary. Przemieszczenie to odbywa się w wyznaczone miejsce w określonym terminie. Utrzymanie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dotychczasowym brzmieniu, jest nieprecyzyjne, nielogiczne i sprzeczne z umową. W związku z zaistniałą sytuacją wnoszę o zmianę postanowień SIWZ"

22.05.2009
Odpowiedź na protest:
"W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2009 roku Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Mogilnie informuje, że w sposób jednoznaczny sformułowała w trybie przetargowym ofertę zamówień publicznych na dostawę przedmiotowego towaru.
Dokonanie dostawy oleju napędowego oraz benzyny zostało określone w sformułowaniach jasnych, precyzyjnych i zrozumiałych do przyjęcia oferty przez każdy możliwy podmiot funkcjonujący na rynku polskim. W rozumieniu obrotu handlowego pojęciem dostawy określono m.in. sprzedaż towarów i usług dokonywaną z chwilą ich wydania. Sposób wydania towaru może mieć miejsce poprzez dowolnie przez strony umówiony sposób. Natomiast definicja przytaczana w proteście jest różna od definicji obowiązujących w Kodeksie Cywilnym jak również w Prawie Zamówień Publiczych.
W przedmiotowym wypadku określono sposób wydania przedmiotu dostawy poprzez poszczególne tankowania, które będą następstwem dokonanej dostawy.
W związku z powyższym nie znajdujemy jakichkolwiek podstaw zasadnych do innego rozstrzygnięcia protestu jak tylko wskazania na słuszność i właściwość składnej oferty w brzmieniu przedłożonym dla oferenta.
Ponadto wskazujemy, iż we wskazanym w proteście § 4 pkt 1 wzoru umowy nie ma żadnej sprzeczności z jakimkolwiek obowiązującym przepisem prawa polskiego. Zgodnie z obowiązującym Art. 3531 kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Jak wyżej wskazano treść jak i wola strony występującej jako zamawiający nie odbiega od zasad współżycia społecznego jak również nie sprzeniewierzają się w treści przepisów prawa. Wobec powyższego w zakresie przedstawionej oferty układają tak treść stosunku prawnego, iż występują z ofertą „ dostawy poprzez tankowanie” – co naszym zdaniem jest możliwe do wykonania w trybie umowy załączonej jako wzór.
Ponadto, dla rozstrzygnięcia pojęcia „sprzedaż – dostawa poprzez tankowanie” należałoby dokonać gramatycznego znaczenia sensu ujętych słów w treści oferty jak i treści wzoru umowy. Dla prawidłowego znaczenia woli zamawiającego należałoby w tym przypadku dokonać wyjaśnienia woli strony poprzez zastosowanie Art. 65. § 2 kodeksu cywilnego, który wskazuje, iż w umowach w obrocie cywilnym należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
Tak stawiana przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie sprawa jednoznacznie odnosi się do możliwości sprzedaży (w naszym przypadku zakupu) paliwa jako jego dostawę poprzez tankowanie.
Biorąc powyższe nie znajdujemy podstaw do zaakceptowania składanego protestu jako zasadnego sprzeciwu wobec składanej oferty w trybie przetargowym. "

25.05.2009
Przetarg został unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna art. 93.1.1 Prawo Zamówień Publicznych


Firmy uczestniczące