Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Na dostawę flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”


CPV:
24.54.20.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.


Termin realizacji:
31.12.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2009-06-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-06-26 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
16.06.2009 r.
Zamawiający zmienił treść:
- SIWZ - pkt III,
- Załącznika nr 3
- Załącznika nr 4 w par 1 dodano pkt. 4
Pliki do pobrania poniżej.

17.06.2009r.
Do Zamawiającego zwrócono się z prośbą o usunięcie z tekstu umowy zapisów: par.1ust.4, par.2 ust. 7 i 8 oraz z tekstu SIWZ pkt III ppkt 5.
Odpowiedź:
Zapisy w/w zapisów pozostają bez zmian.

26.06.2009r.
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie.
Wybrano ofertę firmy:
HURTOWNIA CHEMITEST
Krzysztof Drelak
62-510 Konin, ul. Kolejowa 11
Zaoferowano koszt odwodnienia 1Mg s.m.o.ś. za cenę 39,42 zł. netto.
W postępowaniu przetargowym oferta uzyskała 100 punktów.


Firmy uczestniczące