Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa poprzez tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do samochodów i maszyn roboczych dla
MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy:
a)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia publicznego w oparciu o art. 24, ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
b)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
c)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e)w ostatnich 3 latach wykonał zamówienia o podobnym charakterze, które poświadczone będą referencjami.


Termin realizacji:
31.08.2010r.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2009-07-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-07-31 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%
benzyna Pb 95 - 5%
olej napędowy - 95%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
31.07.2009
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
informuje, że postępowanie na dostawę poprzez tankowanie
oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do samochodów i maszyn
roboczych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie zostało unieważnione
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna. Art 93.1 PZP


Firmy uczestniczące