Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogi


Tytuł przetargu:
Naprawa i legalizacja ciepłomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
50.41.10.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.


Termin realizacji:
1 partia ciepłomierzy do 30.09.2009, pozoste do 31.07.2010

Osoba odpowiedzialna:
Roman Górny

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2009-08-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-08-05 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Gwarancja - 10%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
31.07.2009
Zamawiający informuje, iż zmieniono treść formularzy cenowych załączniki nr 2 i 3.
W załączniku nr 2 zmieniono:
- usunięto kolumnę "Waga impulsu"
- w kolumnie "Średnica" z pozycji nr 7wykreślono 20
- w kolumnie "Średnica" w pozycji nr 35 dodano wartość 15
- zmieniono kolumnę "Temp. pracy"
W załączniku nr 3 zmieniono:
- usunięto kolumnę "Waga impulsu"
- w kolumnie "Średnica" w pozycji nr 15 dodano wartość 40
- w kolumnie "Średnica" w pozycji nr 17 dodano wartość 40
- zmieniono kolumnę "Temp. pracy"
Poprawione załączniki do pobrania poniżej.

Przetarg został unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna art. 93.1.1 Prawo Zamówień Publicznych


Firmy uczestniczące