Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogi


Tytuł przetargu:
Dostawa miału węglowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09.11.12.10-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami
fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący
wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą
działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana
wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki
wykonawca spełnił.


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2009-09-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-09-11 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
21.09.2009
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że roztrzygnięto przetarg na dostawę
miału węglowego.
W przetargu złożono 5 ofert
w tym 4 niepodlagające odrzuceniu.
Wybrano ofertę firmy:
PW Now-Bud Nowakowscy S.J.
ul.Przemysłowa 3
88-300 Mogilno.
Wartość oferty wynosi 424,56 zł brutto za 1 tonę miału węglowego.


Firmy uczestniczące