Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogi


Tytuł przetargu:
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
43.26.00.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.


Termin realizacji:
10 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2009-11-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-11-30 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
23.11.2009
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Mogilnie otrzymało pytania dotyczące SIWZ na dostawę nowej koparko-ładowarki i w związku z tym odpowiada odpowiednio:
Zamawiający wymaga w załączniku nr 4 do SIWZ: Wzór umowy, paragraf 3, ust. 4. „Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami posiadanego świadectwa homologacji, lub innych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”
Czy zamawiający zważając na fakt, że koparko–ładowarka będąca pojazdem wolnobieżnym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 19.08.1997 roku z późn. zmianami) nie podlega obowiązkowi homologacji przewidzianymi przez tę ustawę, dopuszcza rezygnację z konieczności posiadania przez oferenta świadectwa homologacji na maszynę?
Odpowiedź: TAK.
Jak należy rozumieć zapis w wyżej wymienionym par. 3 ust. 4 Wzorze umowy „… lub innych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” skoro koparko – ładowarka nie podlega obowiązkowi homologacji?
Odpowiedź: Wymieniony zapis oznacza, iż w przypadku braku świadectwa homologacji, ze wzglądu na brak potrzeby jej posiadania dla tego typu pojazdów, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z posiadanymi innymi dokumentami dopuszczającymi pojazd do ruchu drogowego. Może to być np. deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.

30.11.2009
Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki wybrano ofertę złożoną przez:
INTERHANDLER Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Wapienna 6
jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium wyboru jakim jest najniższa cena.
Cena wybranej oferty to 326.838,00 zł brutto co daje 100 punktów.


Firmy uczestniczące