Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogi


Tytuł przetargu:
Dostawa belownicy do prasowania odpadów dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
42.99.62.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.

3.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.


Termin realizacji:
4 tygodnie od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno.
Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-04-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-04-27 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno.
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 80%
Gwarancja - 20%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
21.04.2010
Zamawiający otrzymał zapytanie w zwiazku z prowadzonym postępowaniem:

„ Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wymiar beli, w którym jeden
z parametrów (wymiarów) będzie miał tolerancję +/- 12%, a pozostałe 2
parametry (wymiary) mieszczą się w tolerancji+/- 10%? ”
Odpowiedź:
Ze względu na nieznaczną różnicę Zamawiający dopuszcza tolerancję jednego z wymiarów +/- 12%

27.04.2010
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę belownicy do prasowania odpadów
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i wybrano ofertę firmy:
BRAMIDAN A/S SP. S.A.
ul. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
Zaoferowano cenę 19.900,00 zł netto oraz 24 miesiące gwarancji.
Oferta uzyskała 99,2 pkt.


Firmy uczestniczące