Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
09.30.00.00-2, 09.00.00.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
a)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
d)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
od 01.09.2010r. do 31.08.2011r.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-06-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-06-15 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
1.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty,
c)w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,
d)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e)koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
f)wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
g)oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone wart. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4,
h)zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3,
i)zaparafowany wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 5,
j)oświadczenie posiadania umów z ENEA S.A. umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do ENEA S.A.
k)jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
l)jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
m)dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
3.Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
4.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy.


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

09.06.2010

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, otrzymało zapytania dotyczące zamówienia publicznego nr 05/PN/2010 i w związku z tym odpowiada:

Pyt. 1:
Czy punkty poboru energii znajdujące się w grupie taryfowej B posiadają układy pomiarowe spełniające wymogi procedury TPA (czy są dostosowane do zmiany sprzedawcy)?

Odp.:
Na potrzeby dotychczasowych dostaw energii elektrycznej układy pomiarowe w grupach taryfowych B były wystarczające i spełniające wszelkie normy. Nie widzimy przeciwwskazań do dalszej eksploatacji i dostaw. Nie zostały jednak do tej pory określone warunki TPA. Jeżeli zaistnieje taka konieczność to Zamawiający dostosuje w możliwie najszybszym terminie układy pomiarowe do procedur TPA.
W związku z powyższym dodano do umowy § 1 ust. 11 i 12 o treści:
11. W przypadku takiej konieczności Zamawiający zobowiązuje się do dostosowania układów pomiarowych, których jest właścicielem do procedur TPA.
12 .Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego do wykonania formalności związanych z dostosowaniem układów pomiarowych do procedur TPA.

Pyt 2:
W umowie §3 pkt 4 mówiący „Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie obowiązywania umowy do zmiany taryf dla poszczególnych punktów odbioru, jeżeli wielkość zużycia w danym punkcie wskazuje na możliwe oszczędności dla Zamawiającego po dokonaniu takiej zmiany.” Pragniemy poinformować, że cena dla poszczególnych taryf obowiązuje przez cały okres umowy i dlatego zmiana taryfy w tym czasie jest niemożliwe. Prosimy o wykreślenie powyższego punktu.

Odp.:
Zamawiający jak najbardziej potwierdza niezmienność ceny dla poszczególnych taryf w okresie obowiązywania umowy. Co jest również określone w innych paragrafach umowy. Co do treści cytowanego w zapytaniu paragrafu to Zamawiający miał na myśli zmianę rodzaju taryfy w której obowiązuje inna niezmienna stawka.

Umieszczono poprawiony wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ11.06.2010

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, otrzymało zapytania dotyczące zamówienia publicznego nr 05/PN/2010 i w związku z tym odpowiada:

Pytanie nr 1:
Punkt VI 2 j) SIWZ w brzmieniu: „oświadczenie posiadania umów z ENEA S.A. umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do ENEA S.A.” Wyjaśniamy, że ENEA S.A. Nie jest właścicielem sieci elektroenergetycznej. W związku z tym proponujemy zmianę tego punktu na: „oświadczenie posiadania umów z ENEA Operator Sp. z o.o., umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do ENEA Operator Sp. z o.o.”

Odpowiedź:
Punkt VI 2 j) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„j) oświadczenie posiadania umów z ENEA Operator Sp. z o.o., umożliwiających prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej należącej do ENEA Operator Sp. z o.o.”

Pytanie nr 2:
§ 1 ust. 2 Umowy – Proponujemy wykreślić „SIWZ” oraz „ofertę”, gdyż elementy te dotyczą postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego a nie Umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do propozycji i zapis § 1 ust. 2 Umowy pozostaje bez zmian ponieważ Umowa jest zawarta na podstawie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Odniesienie do warunków opisanych w SIWZ ma na celu szczegółowe określenie przedmiotu umowy co jest jednoznaczne z przedmiotem zamówienia. Natomiast jednostkowe stawki dla poszczególnych taryf określone są w umowie na podstawie złożonej oferty. Stąd odniesienie do oferty.

Pytanie nr 3:
§ 1 ust. 3 Umowy – Zgodnie z Umową, SIWZ (a co za tym idzie także załącznik nr 2 do SIWZ-u, nie stanowi załącznika do Umowy, a zatem „szczegółowy przedmiot Umowy” jak również lista Miejsc Dostarczania objętych Umową powinny zostać określone w Umowie. Związku z powyższym proponujemy dodać § 10 do Umowy w brzmieniu:
„§10
Załączniki do Umowy
Dodatkowo do Umowy załączono:
załącznik nr 1 – Wykaz obiektów Wykonawcy objętych Umową
załącznik nr 2 – aktualny odpis z właściwego rejestru Wykonawcy i
Zamawiającego”

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do propozycji i w związku z tym dodano do umowy §10 do Umowy o następującej treści:
„§10
Załączniki do Umowy
Dodatkowo do Umowy załączono:
załącznik nr 1 – Wykaz obiektów Wykonawcy objętych Umową
załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo
załącznik nr 3 – aktualny odpis z właściwego rejestru Wykonawcy i
Zamawiającego”

oraz zmieniono § 1 ust. 3 i 4 na treść następującą:
„3. Szczegółowo przedmiot umowy został określony w SIWZ oraz w załączniku nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do Umowy.”

Pytanie nr 4:
§ 1 ust. 5 Umowy – Proponujemy dopisać na końcu ustępu stwierdzenie jaki dokładnie OSD pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego „- tj. ENEA Operator Sp. z o.o.”

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do propozycji. § 1 ust. 5 Umowy otrzymuje brzmienie:
„Umowa nie obejmuje usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, wchodzących w zakres odrębnych umów o świadczenie ww. usług zawartych przez Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (zwanym dalej OSD) – tj. ENEA Operator Sp. z o.o.”

Pytanie nr 5:
§ 1 ust. 9 Umowy w brzmieniu: „Energia elektryczna kupowana przez Zamawiającego zużywana będzie na potrzeby punktów odbiorczych końcowych, co oznacza że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.” W Prawie Energetycznym nie istnieje pojęcie „punktu odbiorczego końcowego”, istnieje pojęcie „odbiorcy końcowego”. W związku z powyższym proponujemy zmianę tego ustępu na następującą treść: „ Energia elektryczna kupowana przez Zamawiającego zużywana będzie na potrzeby własne Zamawiającego jako odbiorcy końcowemu w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne oraz nabywcy końcowemu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.”

Odpowiedź:
Zamawiający w określeniu „punktu odbiorczego końcowego” nie zamierzał cytować ustawy Prawo energetyczne. Jedynie zapis „przedsiębiorstwo energetyczne” był odwołaniem się do ww. ustawy. W związku z powyższym zapis § 1 ust. 9 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6:
§ 1 ust. 10 Umowy – Zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 poz 177, tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223 poz. 1655) wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom dlatego też proponujemy wykreślenie tego ustępu.

Odpowiedź:
Cytowany w pytaniu art. 36 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że Zamawiający tego nie zastrzeże. W związku z powyższym zamawiający nie przychyla się do propozycji wykreślenia § 1 ust. 10 Umowy.

Pytanie nr 7:
§ 1 ust. 11 – Informujemy, że dla realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest jednoczesne obowiązywanie niżej wymienionych umów. W związku z tym proponujemy dodać § 1 ust. 11 w brzmieniu:
„Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu:
a)umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Wykonawcę z OSD, umożliwiającej realizację zawartych przez Wykonawcę umów sprzedaży energii z odbiorcami, których urządzenia przyłączone są do sieci OSD;
b)umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z OSD dla Miejsc Dostarczania (MD)
c)umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w treści Umowy (§ 1 ust. 6, § 2 ust. 2, § 7 ust. 4) jest mowa o wymienianych w pytaniu umowach.

Pytanie nr 8:
§ 2 ust. 1 Umowy – Proponujemy zastąpić określone w tym ustępie oświadczenie na oświadczenie o następującej treści: „Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bilansowania handlowego Zamawiającego, jako Uczestnika Rynku Detalicznego (URD) dla MD, w ramach swojej jednostki grafikowej (JG), tylko w przypadku, gdy jest jedynym podmiotem sprzedającym energię Zamawiającemu w MD”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do zmiany treści § 2 ust. 1 Umowy.

Pytanie nr 9:
§ 3 ust. 4 Umowy – Prosimy o doprecyzowanie co jest rozumiane pod pojęciem „taryfy”? Zamawiający rozliczany ma być na podstawie „gwarantowanych cen jednostkowych” i taryfa nie ma tu zastosowania. Natomiast zmiana grupy taryfowej dla danego obiektu przy cenach gwarantowanych możliwa jest dopiero w kolejnej umowie. Dlatego wnioskujemy o wykreślenie całego ustępu.

Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem „zmiany taryfy” miał na myśli możliwość zmiany grupy a nie ceny jednostkowej w danej taryfie. W związku z tym nie przychyla się do wykreślenia § 3 ust. 4 Umowy.

Pytanie nr 10:
§ 3 ust. 6 Umowy – Proponujemy dopisać w Umowie § 3 ust. 6 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zauważonych nieprawidłowościach układu pomiarowo-rozliczeniowego, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.”

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do prośby i dodaje § 3 ust. 6 do Umowy o następującym brzmieniu:
„6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zauważonych nieprawidłowościach układu pomiarowo-rozliczeniowego, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.”

Pytanie nr 11:
§ 4 ust. 3 Umowy – Proponujemy dopisanie ust. 3 w następującym brzmieniu: „Wykonawca nie odpowiada za parametry jakościowe energii dostarczanej przez OSD.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do propozycji dopisania do Umowy ww. ustępu .

Pytanie nr 12:
§ 4 ust. 4 Umowy – Proponujemy dopisanie ust. 4 w następującym brzmieniu: „Występowanie przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii jest niezależne od Wykonawcy i nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmian.

Pytanie nr 13:
§ 5 ust. 2 Umowy – Punkty pobory/miejsca dostarczania powinny zostać określone w załączniku do Umowy tak jak to zostało określone w Pytaniach nr 2 i 3. Proponujemy zmianę treści tego ustępu na następującą: „Należność dla Wykonawcy w okresach rozliczeniowych obliczana będzie dla każdego z punktów poboru wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy jako iloczyn ilości energii elektrycznej wynikającej z danych pomiarowych określonych przez OSD w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. W przypadku braku udostępnienia Wykonawcy przez OSD danych pomiarowych Wykonawca ma prawo przyjąć do rozliczeń za dany okres rozliczeniowy szacowane ilości energii.”

Odpowiedź:
§ 5 ust. 2 Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Należność dla Wykonawcy w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego z punktów poboru wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy jako iloczyn ilości dostarczonej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w ust. 8.”

Pytanie nr 14:
§ 5 ust. 8 Umowy – Na końcu ustępu proponujemy dopisać następujące zdanie: „Układ pomiarowo-rozliczeniowy musi spełniać warunki techniczne umożliwiające rozliczanie energii w strefach czasowych określonych dla obiekt w Załączniku nr 1 do Umowy.”

Odpowiedź:
Układy pomiarowo-rozliczeniowe muszą spełniać warunki techniczne umożliwiające rozliczanie energii co jest regulowane przez odrębne przepisy. Zamawiający nie przychyla się do propozycji dodania zapisu do Umowy.

Pytanie nr 15:
§ 5 ust. 9 Umowy w brzmieniu: „Stawki określone ust. 8 wynikające z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym obowiązują i pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy.” Uważamy, iż Strony Umowy nie powinny ponosić jednostronnie ryzyka zmiany przepisów obowiązującego prawa w zakresie obrotu energią elektryczną, w zależności od kierunku zmiany ceny. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów § 5 ust. 9 na następujące: „Ceny sprzedaży energii określone w Tabeli nr 3 będą miały zastosowanie: o ile w okresie od zawarcia Umowy nie ulegnie zmianie w zakresie wpływającym na kalkulację cen ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Z 2008 roku nr 3, poz. 11) polegającej na zmianie stawki podatku akcyzowego, wraz z wejściem w życie tych zmian, zmianie ulegną stosownie do zmienionej stawki podatku akcyzowego, ceny określone w ust. 8. Ceny określone w ust. 8 zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Odpowiedź:
Zamawiający składając ofertę ponosi ryzyko handlowe i dlatego powinien wkalkulować przy obliczaniu cen wszystkie możliwości. Zamawiający nie przychyla się do zmiany zapisu o niezmienności cen, przychyla się natomiast do propozycji dodania zapisu dotyczącego powiększenia cen o podatek od towarów i usług. W związku z powyższym § 5 ust. 9 Umowy otrzymuje brzmienie:
„9. Stawki określone ust. 8 wynikające z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym obowiązują i pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy. Ceny określone w ust. 8 zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Pytanie nr 16:
§ 5 ust. 10 Umowy – Numer konta bankowego znajduje się na fakturze więc zmiana nie powinna zostać uzależniona od formy pisemnej. Proponujemy zmianę treści tego ustępu na następującą: „O zmianach danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na określony zgodnie z zapisami mowy adres do korespondencji.”

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do zmiany zapisu § 5 ust. 10 Umowy, który w konsekwencji brzmi:
„10. O zmianach danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na określony zgodnie z zapisami Umowy adres do korespondencji.”

Pytanie nr 17:
§ 6 ust. 1 Umowy – Proponujemy zmianę zapisu w brzmieniu „Umowa wchodzi w życie z dniem 01.09.2010 r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim dostawcą.” na następujący „Umowa wchodzi w życie z dniem 01.09.2010 r. Rozpoczęcie sprzedaży energii następuje ze stanem wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanym przez OSD, po przyjęciu do realizacji Umowy przez OSD.”

Odpowiedź:
Zapis § 6 ust. 1 Umowy zapewnia Zamawiającemu ciągłość umów i co za tym idzie nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i dlatego Zamawiający nie przychyla się do jego usunięcia. Natomiast przychyla się do dodania treści dotyczącej końcowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. W związku z powyższym dodano do Umowy § 6 ust. 4 o następującej treści:
„4. Rozpoczęcie sprzedaży energii następuje ze stanem wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanym przez OSD, po przyjęciu do realizacji Umowy przez OSD z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.”

Pytanie nr 18:
§ 7 ust. 4 Umowy – Wykonawca nie może się zobowiązać do „doprowadzenia” do zawarcia z OSD umów dystrybucyjnych, może tak jak to jest powiedziane w § 6 ust. 2 zobowiązać się do wykonania niezbędnych formalności w tym zakresie dlatego też proponujemy zmianę zapisu tego ustępu na następujący: „Wykonawca dokona niezbędnych formalności związanych z zawarciem przez Zamawiającego z OSD odrębnych umów dystrybucyjnych dla poszczególnych punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do Umowy, na podstawie pełnomocnictwa, przygotowując niezbędne dokumenty i przedkładając je zamawiającemu do podpisania.”

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do propozycji zmiany § 7 ust. 4 Umowy na treść następującą:
„4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych formalności związanych z zawarciem przez Zamawiającego z OSD odrębnych umów dystrybucyjnych dla poszczególnych punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do Umowy, na podstawie pełnomocnictwa, przygotowując niezbędne dokumenty i przedkładając je zamawiającemu do podpisania.”

Pytanie nr 19:
§ 7 ust. 5 Umowy – Umowy na dostawę energii to, zgodnie z terminologią używaną przez Zamawiającego, umowa sprzedaży. Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie sensu tego zapisu.

Odpowiedź:
Umowa zawarta na podstawie postępowania przetargowego określa warunki dostaw energii. Zamawiający zamierza dodatkowo zawrzeć z Wykonawcą odrębne umowy sprzedaży energii dla poszczególnych punktów odbioru z zastrzeżeniem warunków określonych w Umowie na dostawę energii elektrycznej. Powyższa zasada odrębnych umów jest stosowana przez aktualnego dostawcę energii elektrycznej.

Pytanie nr 20:
§ 8 ust. 3 Umowy – Proponujemy zmienić treść ustępu na następującą: „Każdej ze Stron, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4, przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w poniższych przypadkach:
a)istotnego, zawinionego naruszenia przez jedną ze Stron warunków Umowy, jeśli przyczyny i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia żądania ich usunięcia zawierającego:
stwierdzenia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie Umowy;
określenie istotnych szczegółów naruszenia;
żądania usunięcia wymienionych naruszeń;
b)niezastosowania się przez Stronę Umowy do prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy sąd lub do decyzji Prezesa URE, dotyczących wykonywania Umowy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany treści § 8 ust. 3 Umowy.

Pytanie nr 21:
§ 8 ust. 4 i 5 Umowy – Proponujemy dodać w § 8 ust. 4 i 5 o następującej treści:
„4. Prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. a), nie przysługuje Stronie, która poprzez swoje działania spowodowała zaistnienie okoliczności wymienionych § 8 ust. 3 lit. a).”
„5. Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za energię, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia przez Wykonawcę na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do propozycji dodania § 8 ust. 4 i 5 do Umowy.

Pytanie nr 22:
§ 9 ust. 1 Umowy – Wnosimy o wykreślenie tego ustępu. Naszym zdaniem taki zapis może zostać zamieszczony w SIWZ-ie. Natomiast uważamy, że Strony zawierając Umowę godzą się na jej treść.

Odpowiedź:
Po zakończeniu postępowania Zamawiający podpisuje z wyłonionym Wykonawcą Umowę zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do oferty. Zapis § 9 ust. 1 Umowy zwraca uwagę na to, iż warunki Umowy nie podlegają negocjacji po zakończeniu postępowania przetargowego. W związki z powyższym Zamawiający nie przychyla się do wykreślenia ww. ustępu.

Pytanie nr 23:
§ 9 ust. 2 Umowy w brzmieniu:”W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa energetycznego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowień SIWZ.” Proponujemy wykreślić „postanowienia SIWZ-u”, jak więc ustęp po zmianie otrzymałby następujące brzmienie: „ W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa energetycznego, ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany treści § 9 ust. 2 Umowy.

Pytanie nr 24:
§ 9 ust. 3 Umowy – Proponujemy treść tego ustępu zmienić na:
„W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą starań w celu jego rozwiązania w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego terminu w przypadku nie rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygnięty przez właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny, chyba że rozstrzygnięcie sprawy spornej należeć będzie do kompetencji Prezesa URE.”

§ 9 ust. 4 Umowy – Proponujemy wykreślić cały ustęp w związku ze zmianą § 9 ust. 3.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany treści § 9 Umowy.

Umieszczono poprawiony wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
Umieszczono załącznik nr 1 do Umowy.11.06.2010

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, otrzymało zapytania dotyczące zamówienia publicznego nr 05/PN/2010 i w związku z tym odpowiada:

Pytanie nr 1:
W odpowiedzi na zadane przez nas 1 pytanie „Czy punkty poboru energii w grupie taryfowej B są dostosowane do TPA?
Zamawiający w odpowiedzi dodaje do umowy § 1 ust. 11 i 12 o treści:
„12. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego do wykonania formalności związanych z dostosowaniem układów pomiarowych do procedur TPA.”
Pragniemy zauważyć, że zmiana i dostosowanie układów pomiarowych do procedur TPA stoi po stronie Zamawiającego, a nie Wykonawcy i powyższy zapis nie może znaleźć się w umowie. Prosimy o jego wykreślenie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do propozycji wykreślenia § 1 ust. 12.

Pytanie nr 2:
W odpowiedzi na zadane przez Nas 2 pytanie Wykonawca prosi o bliższe wyjaśnienie treści odpowiedzi co do „ rodzaju taryfy w której obowiązuje inna niezmienna stawka.”

Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem „zmiany taryfy” miał na myśli możliwość zmiany grupy taryfowej a nie ceny jednostkowej w danej taryfie dla danego punktu odbioru energii elektrycznej. W związku z powyższym § 3 ust. 4 Umowy pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zmieniono treść § 1 ust. 11 Umowy na następującą:
„11. W przypadku konieczności dostosowania układów pomiarowych do procedur TPA, Zamawiający zobowiązuje się wykonać to w możliwie najszybszym terminie.”

Umieszczono poprawiony wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.16.06.2010

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów
zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i wybrano ofertę firmy:
PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie
Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
Zaoferowano cenę za realizację zamówienia 457.327,45 zł netto.
W postępowaniu złożono 5 ofert z czego 1 odrzucono.Firmy uczestniczące