Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. , ul.Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa, regeneracja i legalizacja wodomierzy dla
MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
38.42.11.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami
fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność
obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości
lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.07.2011

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
W Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-07-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-07-27 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
W Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg
formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca
winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez
wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do
oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz
pełnomocnictwo do podpisania oferty,
c) w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów
wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) dla części 1 zamówienia - wypełniony formularz ofertowy stanowiący
załącznik nr 1,
f) dla części 2 zamówienia - wypełniony formularz ofertowy stanowiący
załącznik nr 2,
g) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone wart. 22 ust. 1 i nie
podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych - załącznik nr 3,
h) dla części 1 zamówienia - zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący
- załącznik nr 4a,
i) dla części 2 zamówienia - zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący
- załącznik nr 4b,
j) dla części 1 zamówienia – aktualne zatwierdzenie typu lub deklaracji
zgodności dla oferowanych wodomierzy,
k) dla części 1 zamówienia - karty katalogowe producenta dla oferowanych
wodomierzy,
l) dla części 1 - atesty higieniczne PZH do wody pitnej na oferowane
wodomierze.
3. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych, wymienionych w SIWZ
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona
przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawidłowości.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób
składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów
rejestracyjnych Wykonawcy.


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

23.07.2010

Zamawiąjący informuje, że zmieniono treść:
SIWZ, Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 4a.
Zmieniono treść w zakresie długości wodomierza Fi50:
JS Fi50 (suchobieżny) kl.B dł. 275mm
zmieniono na:
JS Fi50 (suchobieżny) kl.B dł. 270mm.
Umieszczono do pobrania zmienione dokumenty.

28.07.2010 roku
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, regenerację i legalizację wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie.

W części 1 zamówienia na dostawę nowych wodomierzy złożono 4 oferty, z czego 2 odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP (Dz.U. 07.223.1655 t.j. z późn. zm.), ponieważ ich treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrano ofertę firmy:
Pomiar-Service s.c.
Małgorzata Krzysztof Kuziemkowscy
87-100 Toruń
ul. Gościnna 7
której wartość wynosi 11.391,34 zł netto,
okres gwarancji 50 miesięcy,
uzyskała 100 pkt.

W części 2 zamówienia na regenerację i legalizację używanych wodomierzy złożono 4 oferty niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę firmy:
Pomiar-Service s.c.
Małgorzata Krzysztof Kuziemkowscy
87-100 Toruń
ul. Gościnna 7
której wartość wynosi 7.134,75 zł netto,
okres gwarancji 24 miesiące,
uzyskała 100 pkt.


Firmy uczestniczące