Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych dla Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

CPV:
34.14.40.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.


Termin realizacji:
60 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie,
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno,
Sekretariat


Oferty można składać do:
2010-08-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-08-03 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie,
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno,
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
1.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
d)prawidłowo wypełniony formularz specyfikacji technicznej stanowiący załącznik nr 2. Spełnieniem niniejszego warunku jest akceptacja warunków technicznych (wszystkie opcje na TAK),
e)oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone wart. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,
f)zaparafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4,
g)referencje wykonania minimum 2 dostaw w ciągu ostatnich 2 lat o podobnym charakterze.
3.Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
4.W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.
5.W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

23.07.2010

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, otrzymało zapytanie dotyczące zamówienia publicznego nr 07/PN/2010 i w związku z tym odpowiada:
Pyt. 1:
„Czy Zamawiający dopuszcza jak równoważne podwozie pojazdu wyposażone w silnik spełniający normę spalin Euro V z zastosowaniem Ad Blue z zachowaniem pozostałych parametrów?”
Odp.:
Zamawiający nie dopuszcza podwozia pojazdu wyposażonego w silnik spełniający normę Euro 5 z zastosowaniem AdBlue.

03.08.2010
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę samochodu wielofunkcyjnego dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie.
Złożono 2 oferty i wybrano ofertę firmy:
Dobrowolski Sp. z o.o.
ul. Obrońców Warszawy 26a
67-400 Wschowa
Zaoferowano cenę 539.000,00 zł netto oraz 24 miesiące gwarancji.
Oferta uzyskała 100 pkt.


Firmy uczestniczące