Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów
zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09.30.00.00-2, 09.00.00.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy
ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2
ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia
podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.08.2012

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2011-07-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-07-22 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
21.07.2011

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie:
„ W załączniku nr 3 do SIWZ – wzorze umowy w § 5 ust. 9 widnieje zapis: Stawki określone ust. 8 wynikające z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym obowiązują i pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy. Ceny określone w ust. 8 zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Z uwagi na możliwość zmiany przepisów przez ustawodawcę skutkujących zmianą wysokości stawki podatku akcyzowego Wykonawca zwraca się z prośbą o następującą modyfikację przedmiotowego zapisu: Stawki określone ust. 8 wynikające z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku. Ceny określone w ust. 8 zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do propozycji zmiany zapisów umowy.

27.07.2011
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do obiektów
zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i wybrano ofertę firmy:
PGE OBRÓT S.A.
ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów
Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej
Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna

Zaoferowano cenę za realizację zamówienia 413.748,51 zł netto.

W postępowaniu złożono 6 ofert niepodlegających odrzuceniu.Firmy uczestniczące