Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa, regeneracja i legalizacja wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
CPV 38.42.11.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
30.09.2012

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2011-09-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-09-15 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Gwarancja - 10%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
30.09.2011
Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postępowanie przetargowe nr 05/PN/2011. Wybrano oferty odpowiednio:
1.Dla części 1 zamówienia wybrano ofertę firmy:
AKWAMETR Władysław Pietraszko
ul. Pawłowska 20
97-300 Piotrków Trybunalski
której wartość wynosi 10.220,00 zł netto, okres gwarancji 36 miesięcy, 96 pkt.
2.Dla części 2 zamówienia wybrano ofertę firmy:
„Pomiar-Service”s.c.
Małgorzata Krzysztof Kuziemkowscy,
87-100 Toruń, ul. Gościnna 7,
której wartość wynosi 29.110,42 zł netto, okres gwarancji 60 miesięcy, 100 pkt.

Oferty spełniają kryteria wyboru i złożone zostały zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ.
W postępowaniu złożono 8 ofert, z czego jedną odrzucono.


Firmy uczestniczące