Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa materiałów instalacyjnych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
44.16.00.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.12.2012

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2011-11-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-11-30 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

22.11.2011

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów instalacyjnych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„ poz. 10, dwuzłączka 15 – najmniejsza średnica rur pe to 20”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dwuzłączki 15 inne niż PE dla pozycji 10.

Pytanie 2:
„ poz. 219 skrzynka W 4056 – czy zamawiający dopuszcza skrzynkę PEHD z pokrywą żeliwną?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza skrzynki PEHD z pokrywą żeliwną.

Pytanie 3:
„ poz. 237-240 uszczelka dwuzłączki – czy ma to być uszczelka ORING?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza uszczelki typu oring dla pozycji 237-240.

Pytanie 4:
„ poz. 254-256 właz i pokrywa – czy można zaoferować włazy żeliwno-betonowe?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza włazów żeliwno-betonowych.

24.11.2011
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów instalacyjnych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie 1:
„ poz. 257-261 jakie zaoferować zasuwy długie czy krótkie?”
Odpowiedź:
Zasuwy krótkie.

Pytanie 2:
„ poz. 244-247 uszczelki do jakich rur kanalizacyjnych czy ciśnieniowych?”
Odpowiedź:
Uszczelki do rur ciśnieniowych (woda)

Pytanie 3:
„ poz 235 trójnik 200/200/90 wycenić kanalizacyjny?”
Odpowiedź:
Trójnik ciśnieniowy (woda)

Pytanie 4:
„ poz. 211-214 czy są to rury ciśnieniowe PVC do wody?”
Odpowiedź:
Tak, rury ciśnieniowe (woda)

Pytanie 5:
„ poz. 114-135 czy wycenić nawiertki typu NW czy NWZ?”
Odpowiedź:
Nawiertki typu NW

Pytanie 6:
„ poz. 104-113 czy wycenić nawiertki typu NCS czy NWZ?”
Odpowiedź:
Nawiertki typu NCS

Pytanie 7:
„ poz. 62-64 Czy wycenić króćce FW?”
Odpowiedź:
Tak, króćce FW

Pytanie 8:
„ poz. 65-68 Czy wycenić króćce FF? Jeśli tak to proszę podać średnicę oraz długości.”
Odpowiedź:
Poz. 65 i 68 – króćce FW 100/110 i FW 80/90.
Poz. 66 i 67 – króćce 3 /4 cala o długości 20 cm i 50cm gwintowane ocynk.

28.11.2011
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów instalacyjnych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie 1:
„poz. 218 rura żeliwna fi250 L=6m PN10 Czy ma to być rura do wody czy kanalizacji, kielichowa czy bezkielichowa?”
Odpowiedź:
Rura kielichowa do wody.

Pytanie 2:
„poz. 229 tarcza do asfaltu – proszę o sprecyzowanie”
Odpowiedź:
Tarcza do asfaltu, do wycinarki spalinowej 350mm x 25,4.

Pytanie 3:
„poz. 73 łącznik nasuwkowy – wycenić łącznik RK?”
Odpowiedź:
Łącznik RR (rura-rura)

Pytanie 4:
„poz. 74 łącznik redukcja 220/200 – wycenić łącznik RK?”
Odpowiedź:
Łącznik redukcyjny RR


12.12.2012
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że roztrzygnięto przetarg na dostawę
materiałów instalacyjnych.
W przetargu złożono 3 oferty
niepodlagające odrzuceniu.
Wybrano ofertę firmy:
Handel Hurt-Detal
Inst. Wod.-Kan.-Sanit.
Export-Import
Krzysztof Hałas
64-100 Leszno, ul. Dekana 6
Wartość oferty wynosi 83.357,17 zł netto.


Firmy uczestniczące