Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do
3,5t ze skrzynią ładunkową oraz wywrotem dla MPGK sp. z
o.o. w Mogilnie


CPV:
34.10.00.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także Wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.
e)są autoryzowanymi przedstawicielami producenta oraz posiadają profesjonalny serwis w odległości nie większej niż 100km od siedziby Zamawiającego.


Termin realizacji:
100 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-02-01 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-02-01 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

26.01.2012

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5t ze skrzynią ładunkową oraz wywrotem dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Wykonawca 1
Pytanie 1:
„ Czy zamawiający dopuści samochód z hamulcami tarczowymi przednimi wentylowanymi i tylnymi tarczowymi niewentylowanymi? ”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód z hamulcami tylnymi tarczowymi niewentylowanymi.

Wykonawca 2
Pytanie 1:
„ Zamawiający wymaga parametru: „3 lata na powłokę lakierniczą”. W związku z tym Wykonawca chciałby zadać pytanie czy Zamawiający dopuści pojazd z parametrem: gwarancja na powłokę lakierniczą w wymiarze 2 lata oraz na perforację nadwozia 8 lat. ”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza 2 letniej gwarancji na powłokę lakierniczą i podtrzymuje zapis specyfikacji technicznej.


Pytanie 2:
„ Zamawiający wymaga parametru „ Tyle zawieszenie wzmocnione dodatkowym resorem”. Z racji na to Wykonawca chciałby zadać pytanie czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w tylne zawieszenie wzmocnione poprzez poduszki powietrzne tylnego zawieszenia. Rozwiązanie to pozwala na stanowcze wzmocnienie tylnego zawieszenia przy zachowaniu dużego komfortu przy jeździe bez obciążenia z racji na możliwość szybkiej regulacji sztywności tylnego zawieszenia.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wzmocnienia poprzez poduszki powietrzne tylnego zawieszenia.

Wykonawca 3
Pytanie 1:
„ Z uwagi na fakt iż samochód który zamierzamy państwu zaoferować w przetargu nie jest wyposażony w resory tylko sprężyny, proszę o informacje czy zamawiający dopuści pojazd ze wzmocniony fabrycznie zawieszeniem – sprężyny i amortyzatory. Pragnę zwrócić uwagę, że bez względu na markę pojazdu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo utraty gwarancji nawet w sytuacji gdy ewentualny dodatkowy element został zamontowany w autoryzowanej stacji serwisowej. ”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód ze wzmocnionym fabrycznie zawieszeniem - sprężyny i amortyzatory.

27.01.2012

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5t ze skrzynią ładunkową oraz wywrotem dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu samochód posiadający tarcze hamulcowe wentylowane przedniej osi i tarcze pełne osi tylnej, ale o najkrótszej drodze hamowania w swojej klasie?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód posiadający tarcze hamulcowe wentylowane przedniej osi i tarcze pełne osi tylnej.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuści tylne zawieszenie z pojedynczym resorem piórowym?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie fabryczne dodatkowo wzmocnione, zgodne z homologacją.

Pytanie 3:
„Jeżeli zamawiający wymaga dodatkowego resoru w tylnym zawieszeniu czy dopuści pojazd z napędem na oś tylną?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z napędem na oś tylną.

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuści radioodtwarzacz CD z głośnikami i anteną montowany fabrycznie?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza radioodtwarzacz CD z głośnikami i anteną, montowany fabrycznie.
30.01.2012


Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5t ze skrzynią ładunkową oraz wywrotem dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Wykonawca 1
Pytanie 1:
„Czy zamawiający w związku z faktem że burty 800mm po ich otwarciu praktycznie dotykają ziemi zgodzi się zastosować rozwiązanie alternatywne tzn. górne burty uchylne dolne burty otwierane do dołu? Przy niezmienionych pozostałych parametrach zamówienia”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania alternatywnego tzn. górne burty uchylne dolne burty otwierane do dołu.


Wykonawca 2
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu z 2 letnią gwarancją na lakier?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza 2 letniej gwarancji na powłokę lakierniczą i podtrzymuje zapis specyfikacji technicznej.

Pytanie 2:
„Czy dostawa z dwoma piórami resorowymi spełnia wymagania SIWZ?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie fabryczne dodatkowo wzmocnione, zgodne z homologacją.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu jedynie w kolorze granatowym? Kolor pomarańczowy jest kolorem specjalnym dodatkowo płatnym 1700 zł netto?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kolor granatowy.

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuszcza udzielenie 3 letniej gwarancji na lakier przez Wykonawcę”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza udzielenie 3 letniej gwarancji na lakier przez Wykonawcę.31.01.2012

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5t ze skrzynią ładunkową oraz wywrotem dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia zgodnego ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SIWZ, dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” na podstawie n/w dokumentów, które zostaną dostarczone wraz z samochodem:
- karta pojazdu
- świadectwo homologacji na pojazd bazowy
- faktura VAT
- orzeczenie Okręgowej Stacji Badania Pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym potwierdzającym przystosowanie pojazdu zgodnie z wymaganiami SIWZ.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza świadectwo homologacji, lub/oraz inne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
06.02.2012r.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego do 3,5 t ze skrzynią ładunkową oraz wywrotem dla MPGK sp z o.o.
w Mogilnie wybrano ofertę spełniającą kryteria określone w postępowaniu
oraz kryterium najniższej ceny przedłożoną przez firmę:
Rejski Auto sp. z o.o.,
ul. Szubińska 8,
86-005 Białe Błota
oferta: 86.585,37 zł netto.
W postępowaniu złożono 4 oferty
z czego 1 odrzucono.


Firmy uczestniczące