Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa rur preizolowanych wraz z armaturą i kształtkami dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
44.16.31.20-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
19 tydzień 2012 roku

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-03-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-03-26 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
19.03.2012r.

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa rur preizolowanych wraz z armaturą i kształtkami dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie:
„Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur preizolowanych stalowych ocynkowanych na rury giętkie elastyczne bez alarmu PEX?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zamiany na rury typu PEX bez alarmu.


21.03.2012r.

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa rur preizolowanych wraz z armaturą i kształtkami dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie:
„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat rur preizolowanych. Czy rury stalowe i ocynkowane preizolowane wymienione w załączniku 1 i 2 mają być ze szwem czy też bez szwu?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rury preizolowane ze szwem.


29.03.2012
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:
„Dostawa rur preizolowanych wraz z armaturą i kształtkami
dla MPGK sp. z.o.o. w Mogilnie”
wybrano ofertę firmy:
POROTERM
Barczewski Kaczmarek Kłos Spółka jawna
ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz
wartość oferty: 34.874,34 zł netto
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia
wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Więcej informacji w załączniku: Zawiadomienie o wyborze oferty


Firmy uczestniczące