Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6

Tytuł przetargu:
Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
24.54.20.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.


Termin realizacji:
31.03.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
88-300 Mogilno, ul. Witosa 6
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-04-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-04-11 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
88-300 Mogilno, ul. Witosa 6
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
03.04.2012

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:


Pytanie:
„Ponieważ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego traci ważność przed 14.04.2012, a czas oczekiwania na odpowiedź z Urzędu Skarbowego to około 14 dni, zwracam się z zapytaniem i prośbą, czy jest możliwość wydłużenia terminu dołączenia aktualnych zaświadczeń wymaganych w specyfikacji.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu ważności dokumentów ponieważ reguluje to rozporządzenie: w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane § 2 ust.1 pkt 3) (Dz.U.09.226.1817) oraz ustawa PZP.12.04.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania pn.:
Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z.o.o. w Mogilnie

Nr sprawy: 04/PN/2012

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2010.113.759 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.
ul. Łyżwiarska 1/11
02-505 Warszawa
wartość oferty: 33,33 zł netto / 1Mg s.m.o.ś.
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Więcej informacji w załaczniku:
Zawiadomienie o wyborze oferty


Firmy uczestniczące