Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów
zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09.30.00.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy
ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2
ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia
podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.08.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-05-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-05-28 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:22.05.2012

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie 1.
W załączniku nr 3 do SIWZ - projekt umowy w §4 ust. 2 widnieje zapis: „W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w §38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U Nr 128 póz 895)." Informujemy, że ww. Rozporządzenie zostało zmienione i jest nieaktualne a także paragraf odnoszący się do standardów jakości obsługi. Obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 póz. 1126), Z uwagi na powyższe przedmiotowy zapis powinien zostać zmodyfikowany. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do treści: „W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty - zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 póz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi."

Odpowiedź:
Zmieniono treść zapisu na następującą: „W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.


Pytanie 2.
W załączniku nr 3 do SIWZ - projekt umowy w §5 ust. 9 widnieje zapis: „Stawki określone ust. 8 wynikające z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym obowiązują i pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy. Ceny określone w ust. 8 zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami." Z uwagi na możliwość zmiany przez ustawodawcę przepisów skutkujących zmianą wysokości stawki podatku VAT, akcyzowego lub zmian ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy wprowadzającymi dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Ceny określone w ust. 8 zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami." Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższego zapisu w § 9 Umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów.

Pytanie 3.
W załączniku nr 3 do SIWZ - projekt umowy w §6 ust. 1 widnieje zapis: „Umowa wchodzi w życie z dniem 01.09.2012 r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim dostawcą." Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Umowa wchodzi w życie z dniem 01.09.2012 r., jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązujących umów oraz wejścia w życie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i ewentualnym dostosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych do wybranej grupy taryfowej."

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty są dostosowane do TPA (§1 ust. 11 umowy), oraz posiada zawarte umowy dystrybucyjne z OSD (§7 ust. 1 umowy). Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.


Pytanie 4.
W rozdziale XII pkt 2 SIWZ widnieje zapis: „Cena musi być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów." Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikację w/w zapisu zgodnie z formularzem cenowym cena jednostkowa wyrażona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że cenę jednostkową w formularzu ofertowym należy wyrazić z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast łączną cenę oferty w rozumieniu cytowanego wyżej punktu SIWZ należy wyrazić do dwóch miejsc po przecinku. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5.
W załączniku nr 5 do ofert - projekt pełnomocnictwa. Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie kolejnej lit. e) o następującej treści: „niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych."

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pełnomocnictwa.

Pytanie 6.
Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?. Czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający posiada zawarte niezależne umowy dystrybucyjne z OSD (§7 ust. 1 umowy) na czas nieokreślony oraz umowy na sprzedaż energii elektrycznej na czas określony do 31.08.2012r.

Pytanie 7.
Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty są dostosowane do TPA (§1 ust. 11 umowy).

Zamawiający umieścił zmieniony załącznik nr 3:
Umowa - Załącznik nr 3 - 05.PN.2012 zmiany


23.05.2012

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie 1:
Z uwagi na brak informacji mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy, zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do SIWZ zapisu: „W przypadku zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zmian Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej, przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotą wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie".
W obecnym stanie prawnym Wykonawca nie ma możliwości wyceny ryzyka związanego z zakupem praw majątkowych na 2013r., gdyż model wsparcia przewidywany w obecnej ustawie wygasa z upływem 2012 (tzw. Certyfikaty żółte i czerwone), a Ustawodawca nie uchwalił nowego prawa w tym aspekcie, w związku z powyższym Wykonawca wnosi jak na wstępie.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące niezmienności ceny w okresie obowiązywania umowy.


01.06.2012
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:
„Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z.o.o. w Mogilnie”
wybrano ofertę firmy:

Dalkia Polska S.A.
ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa
wartość oferty: 521.959,57 zł netto
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia
wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Więcej informacji w załączniku: Zawiadomienie o wyborze oferty


Firmy uczestniczące