Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa miału węglowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09.11.12.10-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24
ust 1 i 2 ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części
zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.05.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2012-09-10 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-09-10 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
11.09.2012
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:
„Dostawa miału węglowego dla MPGK sp. z.o.o. w Mogilnie”
wybrano ofertę firmy:

Składnica Artykułów Masowych WĘGLOPASZ spółka jawna
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał
86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38
wartość oferty: 420,46 zł netto/tonę
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia
wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Więcej informacji w załączniku: Zawiadomienie o wyborze oferty


Firmy uczestniczące