Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa, regeneracja i legalizacja wodomierzy dla
MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
38.42.11.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami
fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność
obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości
lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
30.09.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2012-10-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-10-02 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 90%
Gwarancja 10%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
Zamówienie podzielone na 2 części:
część 1 - w przedmiocie dostawy nowych wodomierzy
część 2 - w przedmiocie regeneracji i legalizacji wodomierzy

15.10.2012

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2010.113.759 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części zamówienia złożone przez:
Dla części I - Oferta nr 1
Pomiar-Service s.c. Małgorzata Krzysztof Kuziemkowscy
87-100 Toruń, ul. Gościnna 7
wartość oferty: 65.745,00 zł netto, gwarancja: 60 miesięcy, punkty: 88,97

Dla części II - Oferta nr 3
Zakład Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz
66-200 Świebodzin, ul. Gen. Świerczewskiego 23
wartość oferty: 19.170,00 zł netto, gwarancja: 36 miesięcy, punkty: 100

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferty spełniają wymagania określone w SIWZ, oraz kryteria jakimi są najniższa cena oraz okres gwarancji.Firmy uczestniczące