Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Hurtowe dostawy oleju napędowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2013 rok


CPV:
09.13.41.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy
ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot
zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2
ustawy.


Termin realizacji:
31.12.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat.


Oferty można składać do:
2012-12-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-12-21 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
28.12.2012
Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożono 3 oferty,
z czego 2 niepodlegające odrzuceniu.
Działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 5 PZP (Dz.U. 2010.113.759 z późn. zm)
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia.
Unieważniono postępowanie ponieważ nie można było dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie.
Po wezwaniu przez Zamawiającego, Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe również
o takiej samej cenie.


Firmy uczestniczące