Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Hurtowe dostawy oleju napędowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2013 rok


CPV:
09.13.41.00-8, 09.13.40.00.00-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.


Termin realizacji:
31.12.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-01-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-01-08 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
10.01.2013
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że rozstrzygnięto przetarg na dostawę
oleju napędowego.
W przetargu złożono 5 ofert z czego 1 odrzucono.
Wybrano ofertę firmy:
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
09-411 Płock, ul. Zglenickiego 44

Wykonawca spełnia kryteria określone w SIWZ oraz zaproponował
najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Więcej informacji w załączniku: Zawiadomienie o wyborze oferty


Firmy uczestniczące