Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Modernizacja kotłowni miejskiej w Mogilnie –
wykonanie projektu oraz realizacja


CPV:
45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.30.00-0, 45.23.24.60-4, 45.30.00.00-0, 42.16.00.00-8, 45.25.12.00-3

Tryb zamówienia:
Postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 PZP w trybie przetargu nieograniczonego

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Termin realizacji:
30.09.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski, Roman Górny

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-01-18 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2013-01-18 godz: 09:10

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
10 000 zł

Uwagi:
11.01.2013
Zamieszczono do pobrania załączniki do PFU - mapa, schemat technologiczny

14.01.2013

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że otrzymało zapytania dotyczące przetargu na które odpowiada:
Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie zapisu pkt III. 6. SIWZ czy gwarancja ma obejmować też
koszt części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i t.zw. szybko
zużywających (np. łuski rusztów, sklepienia, zgrzebła, rolki taśmociągów, oleje,
itp.) się w czasie jej trwania?
Odpowiedź:
Tak, gwarancja ma obejmować koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych szybko zużywających się.
Pytanie 2
Proszę o uzupełnienie PFU o informację co do wymagań/stanowiska UDT
w sprawie przebudowy układów paliwowych i sterowania kotłów
Odpowiedź:
Kserokopia pisma z UDT Bydgoszcz w załączeniu
Pytanie 3
Proszę o informację o „Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych” dla
planowanej inwestycji , a jeśli jej nie ma to czy będzie ona wymagana przy
składaniu projektu budowlanego do Starostwa?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że decyzja nie jest wymagana.

14.01.2013
Dodano załącznik: Warunki UDT

16.01.2013
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że otrzymało zapytania dotyczące przetargu na które odpowiada:

Pytanie:
„W SIWZ i PFU Zamawiający nie wspomina, czy wskazana w PFU na str. 7 waga tensometryczna ma być legalizowana i służyć do rozliczeń. Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie takiej odpowiedzi na stronie internetowej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga legalizacji wagi tensometrycznej.

17.01.2013
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że otrzymało zapytania dotyczące przetargu na które odpowiada:
Pytanie:
W nawiązaniu do SIWZ przetargu nieograniczonego: „Modernizacja kotłowni miejskiej w Mogilnie - wykonanie projektu oraz realizacja,, w załączonym Programie Funkcjonalno - Użytkowym Inwestor wymaga przebudowy instalacji odgazowania wody uzupełniającej zład z odgazowywania termicznego na chemiczne.
Z naszego doświadczenia wynika, iż odgazowanie chemiczne jest bardzo drogie. Jedyne skuteczne i nie przynoszące dalszego problemu metody odgazowania wody są fizyczne; termiczne lub próżniowe.
Prosimy o odpowiedz czy podtrzymują Państwo nadal swoje wymagania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17.01.2013
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że otrzymało zapytania dotyczące przetargu na które odpowiada:

Pytanie:
„Proszę o udostępnienie na stronie internetowej plików załączników nr l str.1, nr 4a i 4b w wersji „ .doc" dla umożliwienia wypełnienia ich zgodnie z wymaganiami SIWZ w przypadku gdy oferta składana jest w imieniu konsorcjum - w udostępnionych plikach „ .pdf jest w tym przypadku za mało miejsca, ew. wyjaśnienie czy dopuszczalne jest wypełnienie załączników nr 4a i 4b oddzielnie dla każdego konsorcjanta.”

Odpowiedź:
Załącznik nr 1 wypełnia lider/reprezentant konsorcjum.
Zamawiający dopuszcza, umieszczenie danych wszystkich podmiotów podając nazwę i adres siedziby w dołączonym do oferty pełnomocnictwie lub umowie konsorcjalnej.
Pełnomocnictwo ustanowione przez konsorcjantów upoważnia lidera/reprezentanta do występowania w imieniu konsorcjum we wszystkich czynnościach związanych z postępowaniem.
Załączniki 4a i 4b wypełnia każdy konsorcjant w zakresie w jakim będzie uczestniczył w postępowaniu.

21.01.2013
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że rozstrzygnięto przetarg pn.: Modernizacja
kotłowni miejskiej w Mogilnie - wykonanie projektu oraz realizacja.
W postepowaniu złożono 6 ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę firmy:
ENVIROTECH sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
wartość oferty: 1.838.500,00 zł netto.

Wykonawca spełnia kryteria określone w SIWZ oraz zaproponował
najniższą cenę.

Więcej informacji w załączniku: Zawiadomienie o wyborze oferty.


Firmy uczestniczące