Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

Kolorowy pasek

Modernizacja kotłowni miejskiej w Mogilnie – wykonanie projektu oraz realizacja

Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Modernizacja kotłowni miejskiej w Mogilnie –
wykonanie projektu oraz realizacja


CPV:
45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.30.00-0, 45.23.24.60-4, 45.30.00.00-0, 42.16.00.00-8, 45.25.12.00-3

Tryb zamówienia:
Postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 PZP w trybie przetargu nieograniczonego

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Termin realizacji:
30.09.2013

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski, Roman Górny

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-01-18 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2013-01-18 godz: 09:10

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
10 000 zł

Uwagi:
11.01.2013
Zamieszczono do pobrania załączniki do PFU - mapa, schemat technologiczny

14.01.2013

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że otrzymało zapytania dotyczące przetargu na które odpowiada:
Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie zapisu pkt III. 6. SIWZ czy gwarancja ma obejmować też
koszt części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i t.zw. szybko
zużywających (np. łuski rusztów, sklepienia, zgrzebła, rolki taśmociągów, oleje,
itp.) się w czasie jej trwania?
Odpowiedź:
Tak, gwarancja ma obejmować koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych szybko zużywających się.
Pytanie 2
Proszę o uzupełnienie PFU o informację co do wymagań/stanowiska UDT
w sprawie przebudowy układów paliwowych i sterowania kotłów
Odpowiedź:
Kserokopia pisma z UDT Bydgoszcz w załączeniu
Pytanie 3
Proszę o informację o „Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych” dla
planowanej inwestycji , a jeśli jej nie ma to czy będzie ona wymagana przy
składaniu projektu budowlanego do Starostwa?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że decyzja nie jest wymagana.

14.01.2013
Dodano załącznik: Warunki UDT

16.01.2013
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że otrzymało zapytania dotyczące przetargu na które odpowiada:

Pytanie:
„W SIWZ i PFU Zamawiający nie wspomina, czy wskazana w PFU na str. 7 waga tensometryczna ma być legalizowana i służyć do rozliczeń. Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie takiej odpowiedzi na stronie internetowej.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga legalizacji wagi tensometrycznej.

17.01.2013
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że otrzymało zapytania dotyczące przetargu na które odpowiada:
Pytanie:
W nawiązaniu do SIWZ przetargu nieograniczonego: „Modernizacja kotłowni miejskiej w Mogilnie - wykonanie projektu oraz realizacja,, w załączonym Programie Funkcjonalno - Użytkowym Inwestor wymaga przebudowy instalacji odgazowania wody uzupełniającej zład z odgazowywania termicznego na chemiczne.
Z naszego doświadczenia wynika, iż odgazowanie chemiczne jest bardzo drogie. Jedyne skuteczne i nie przynoszące dalszego problemu metody odgazowania wody są fizyczne; termiczne lub próżniowe.
Prosimy o odpowiedz czy podtrzymują Państwo nadal swoje wymagania.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17.01.2013
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że otrzymało zapytania dotyczące przetargu na które odpowiada:

Pytanie:
„Proszę o udostępnienie na stronie internetowej plików załączników nr l str.1, nr 4a i 4b w wersji „ .doc" dla umożliwienia wypełnienia ich zgodnie z wymaganiami SIWZ w przypadku gdy oferta składana jest w imieniu konsorcjum - w udostępnionych plikach „ .pdf jest w tym przypadku za mało miejsca, ew. wyjaśnienie czy dopuszczalne jest wypełnienie załączników nr 4a i 4b oddzielnie dla każdego konsorcjanta.”

Odpowiedź:
Załącznik nr 1 wypełnia lider/reprezentant konsorcjum.
Zamawiający dopuszcza, umieszczenie danych wszystkich podmiotów podając nazwę i adres siedziby w dołączonym do oferty pełnomocnictwie lub umowie konsorcjalnej.
Pełnomocnictwo ustanowione przez konsorcjantów upoważnia lidera/reprezentanta do występowania w imieniu konsorcjum we wszystkich czynnościach związanych z postępowaniem.
Załączniki 4a i 4b wypełnia każdy konsorcjant w zakresie w jakim będzie uczestniczył w postępowaniu.

21.01.2013
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
informuje, że rozstrzygnięto przetarg pn.: Modernizacja
kotłowni miejskiej w Mogilnie - wykonanie projektu oraz realizacja.
W postepowaniu złożono 6 ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę firmy:
ENVIROTECH sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
wartość oferty: 1.838.500,00 zł netto.

Wykonawca spełnia kryteria określone w SIWZ oraz zaproponował
najniższą cenę.

Więcej informacji w załączniku: Zawiadomienie o wyborze oferty.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - 01.PN.2013 (93.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy 01.PN.2013 Załacznik nr 1 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie 01.PN.2012 Załącznik nr 2 (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa - załącznik nr 3 - 01 PN 2013 (63.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonane roboty 01.PN.2013 Załącznik nr 4a (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonane projekty 01.PN.2013 Załącznik nr 4b (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób 01.PN.2013 Załącznik nr 5 (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 01.PN.2013 Załacznik nr 6 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz podwykonawców 01.PN.2013 Załącznik nr 7 (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PFU 01.PN.2013 - załącznik nr 8 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plan z.t (856.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rzut 1z2 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rzut 2z2 (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat 1z3 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat 2z3 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat 3z3 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Warunki UDT (407.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (598.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Wolski
Data utworzenia:2013-01-07 08:49:44
Wprowadził do systemu:Jarosław Wolski
Data wprowadzenia:2013-01-07 08:49:52
Opublikował:Jarosław Wolski
Data publikacji:2013-01-07 09:19:29
Ostatnia zmiana:2013-01-21 13:47:57
Ilość wyświetleń:2045

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij