Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów
zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09.30.00.00-2, 09.00.00.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy
ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2
ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia
podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.08.2014

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-05-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-05-23 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

15.05.2013
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1.
„Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.”

Odpowiedź:
Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 2.
„Zwracamy się z prośbą o zmianę § 5 ust 10 wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ na zapis o treści: „10. Ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT oraz podatku akcyzowego."

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 3.
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do złożenia ofert?

Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje jedynie formę PDF.


17.05.2013
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie1:
„Par. 1 ust. 2 – prosimy zmienić dziennik ustaw prawa energetycznego na Dz. U. z 2012r. Poz. 1059.”
Odpowiedź:
Zmieniono treść §1 ust. 2 umowy na następującą:
„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących pod zarządem Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (t.j. Dz.U.2012r. Poz.1059 j.t.), na warunkach określonych w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.”

Pytanie 2:
„Prosimy o dopisanie do SIWZ oraz do par. 6 wzoru umowy, iż rozpoczęcie świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, wejściu w życie umów o świadczenie usług dystrybucji energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.”
Odpowiedź:
Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony oraz układy pomiarowe przystosowane do zmiany sprzedawcy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i umowy.

Pytanie 3:
„Prosimy o dodanie do par. 5 ust. 10 wzoru umowy zapisu: „W przypadku zmiany wynikającej z przepisów prawa: stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, zawarte w umowie ceny ulegną zmianie stosownie do zmienionych przepisów”.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i umowy.

Pytanie 4:
„Prosimy o poprawne podanie danych Operatora Systemu Dystrybucyjnego z par. 7 ust. 2, czyli: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany zapisu §7 ust. 2 na następujący:
„Zamawiający oświadcza, że posiada zawarte na czas nieokreślony umowy dystrybucyjne z operatorem systemu dystrybucji i jest nim firma:
ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.”

Pytanie 5:
„Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;
- numer ewidencyjny PPE;”
Odpowiedź:
Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie xls niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 3
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Czy obiekty w grupie taryfowej B21 i B22 mają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy? Czy Zamawiający jest świadomy tego, że musi to zrobić na własny koszt a procedura dostosowania układu pomiarowego może potrwać kilka miesięcy?”
Odpowiedź:
Układy pomiarowe Zamawiającego z grupy taryfowej B21 i B22 są dostosowane do zmiany sprzedawcy. (§ 1 ust. 11 umowy)

Pytanie 2:
„Wnosimy o modyfikacje par 5 ust. 1 na : Rozliczenia za zużytą energię odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 3:
„Wnosimy o wykreślenie z par. 5 ust. 3. Wskazujemy, iż za bilansowanie handlowe z Państwa Operatorem odpowiedzialny jest Wykonawca, i to on ponosi koszty z tym związane, w związku z czym rozliczenia odbywają się tylko na podstawie danych otrzymanych od Operatora, nie ma możliwości wystawiania faktur na podstawie skanu faktury dystrybucyjnej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje faktur za rozliczenia związane z bilansowaniem handlowym. Zapisy umowy określają jedynie, że Wykonawca musi skalkulować i wliczyć do oferty wszystkie koszty w tym również koszty bilansowania.

Pytanie 4:
„Wnosimy o wykreślenie z par. 5 ust. 6 zwrotów: „ datę odczytu", „ oraz numer fabryczny urządzenia pomiarowego". Nie ma możliwości podania powyższych danych na fakturze ze względu na to, iż nie przekazuje nam ich Państwa Operator. Wyjaśniamy dodatkowo, iż numer licznika jest numerem który może się zmieniać, a Operator nie przekazuje nam zmian tych numerów w związku z czym nie ma możliwości systemowych umożliwiających dodanie tego nr do faktury.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 5
„Wnosimy o następującą modyfikację par 5 ust. 10: „Stawki określone ust. 9 wynikające z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym obowiązują i pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy z wyłączeniem ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego. Ceny określone w ust. 9 zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zg z obowiązującymi przepisami". Wskazujemy jedynie iż zmiany w zakresie podatku akcyzowego tak samo jak podatku VAT niezależne są od Wykonawcy i powinny następować z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 6:
„Wnosimy o dopisanie do Pełnomocnictwa - załącznik nr 5 do oferty- następującej treści: „Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ENERGA - OBRÓT SA do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych." Wyjaśniamy, iż wybrany przez Państwa Wykonawca będzie musiał dokonać zgłoszenia zmiany sprzedawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Takich zgłoszeń dokonuje się na formularzach OSD. Wykonawca nie może złożyć wniosku o zmianę sprzedawcy jako spółka, tylko przez wskazanych pracowników. Wykonawca udziela pełnomocnictwa konkretnym pracownikom, którzy są wskazani w generalnych umowach dystrybucyjnych, aby mogli podpisywać wnioski zmiany sprzedawcy w imieniu spółki. Bardzo proszę o zastosowanie zapisu o udzielaniu pełnomocnictw substytucyjnych, aby jeden z naszych pracowników mógł złożyć takie zgłoszenie. Brak takiego zapisu uniemożliwi wykonawcy przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź:
W poprzednim okresie zgłoszenie zmiany sprzedawcy odbyło się na podstawie pełnomocnictwa o tej samej treści. Zamawiający podtrzymuje treść załącznika.

Pytanie 7:
„Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej?”
Odpowiedź:
Zamawiający posiada odrębne umowy na dystrybucję oraz na dostawy energii elektrycznej.

Pytanie 8:
„Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy?”
Odpowiedź:
Procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz kolejny.

Pytanie 9:
„Czy obecnie obowiązujące umowy sprzedaży zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest okres wypowiedzenia w ww. umowach?”
Odpowiedź:
Umowa na dostawy energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do 31.08.2013 (§1 ust. 12 umowy)

Pytanie 10:
„W przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy proszę o informację czy obecnie obowiązujące umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony?”
Odpowiedź:
Na czas określony do 31.08.2013 (§1 ust. 12 umowy)

Pytanie 11:
„Wnosimy o dopisanie do par. 6 ust 1 zapisu: „ i nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy". W tym miejscu wskazujemy, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:
Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),
Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą, Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,
Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
- Zgłoszenie do lokalnego OSD - w Państwa przypadku jest to ENEA - wniosku o
dokonaniu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w terminie min 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie umowy sprzedaży z nowym Sprzedawcą, zarówno pierwsza jak i kolejna zmiana sprzedawcy.”
Odpowiedź:
Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. Umowa sprzedaży energii będzie zawarta z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu w terminie zapewniającym czas na przeprowadzenie procedur zmiany sprzedawcy.


PYTANIA I ODPOWIEDZI 4
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie1:
„W § 5 ust. 2 wzoru umowy wnioskujemy o dodanie: „... na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez OSD …”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.17.05.2013
Zamawiający informuje, że zamieszczono do pobrania zmienieną treść umowy


20.05.2013
PYTANIA I ODPOWIEDZI 5
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Umowa § 3 ust.3 - Wnosimy aby zmiany wielkości wolumenu nie były większe niż 10% od wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną podaną w SIWZ punkt 3 podpunkt 2 tj. 1 890 140 kWh.”
Odpowiedź:
Ilość energii jest szacowana na podstawie zużycia za poprzedni rok kalendarzowy. Zamawiający nie ma możliwości przewidzieć precyzyjnie zużycia i tym bardziej się zobowiązać do określenia wielkości w umowie. Zamawiający informuje, że zużycie za lata wcześniejsze wynosiło odpowiednio: 2009 – 1,74MWh, 2010 – 1,88MWh, 2011 – 1,98MWh, 2012 – 1,89MWh

Pytanie 2:
„Umowa § 5 ust.1 - Wnioskujemy o zmianę brzmienia zapisu na podany „Rozliczenia za zużytą energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych dostosowanych do okresów rozliczeniowych stosowanych przez OSD".”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 3:
„Umowa § 5 ust.10 -Wnosimy o zmianę brzmienia zapisu na podany „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiących podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 4:
„Umowa § 5 ust. 10 - Wnioskujemy o dodanie zapisów umożliwiających zmianę cen w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego i VAT.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
Pytanie 5:
„Umowa § 6 ust.1 - Wnosimy o zmianę brzmienia zapisu na podany „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01,09.2013r, do dnia 31.08.2014, nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż z dniem wejścia w życia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji".”
Odpowiedź:
Obiekty zarządzane przez zamawiającego spełniają warunki przyłączeniowe do sieci OSD. Zamawiający posada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony. Układy pomiarowe są przystosowane do zmiany sprzedawcy. Aktualna umowa sprzedaży energii obowiązuje do 31.08.2013r. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 6:
„Umowa § 8 ust.2 - Wnosimy o zmianę brzmienia zapisu na podany „Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej, przy czym zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Cesjonariusza określonych warunków".”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 7:
„Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis:
W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej
Wo = (Ez-Ew) * (Ce-K)
gdzie:
Wo - wysokość odszkodowania
Ez - wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta,
Ew-wolumen energii wykorzystanej przez Klienta
Ce - cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania
odszkodowania
K - aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na
rynku bilansującym określona w IRIESP + koszt obowiązków wynikających Prawa
energetycznego obowiązującego w momencie naliczania odszkodowania”
Odpowiedź:
Ilość energii jest szacowana co jest wyraźnie określone w umowie. W Umowie nie istnieje pojęcie ilości zakontraktowanej. Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 8:
„Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE”
Odpowiedź:
Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie xls niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.


21.05.2013
PYTANA I ODPOWIEDZI 6
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający w wymaganym terminie - niezwłocznie po podpisaniu umowy - przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej Excel wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy m.in. :
Nazwa i adres firmy
Opis punku poboru
Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina)
Grupa taryfowa (obecna i nowa)
Moc umowna
Planowane roczne zużycie energii
Numer licznika
Operator Systemu Dystrybucyjnego
Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
Numer aktualnie obowiązującej umowy
Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
Numer ewidencyjny
nr PPE.
Zaznaczamy iż nie podali Państwo nr PPE in ewidencyjnych nigdzie w dokumentacji przetargowej a są one nr niezbędnymi do dokonania kolejnej zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź:
Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie xls niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 2:
„Wnosimy jeszcze raz o modyfikację par. 5 ust. 6 umowy, Informujemy iż o ile nr licznika podali nam Państwo w SIWZ o tyle data odczytu jest znana jedynie Operatorowi i nie ma żadnej możliwości abyśmy takie dane uzyskali i zamieścili je na fakturze. Żaden Wykonawca poza ewentualnie lokalnym nie jest w stanie uzyskać takich informacji. Prosimy o ponownie rozpatrzenie naszego pytania - ma ono charakter kluczowy dla zachowania konkurencyjności całego postępowania przetargowego. Co więcej, w tym momencie jedynie miejscowa firma energetyczna (poprzez powiązanie z miejscowym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej) jest w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych Oferentów, ponieważ tylko ona może ewentualnie zgodzić się na taki zapis w umowie.”
Odpowiedź:
Informacje te są niezbędne dla Zamawiającego dla rozliczeń i kontroli zużycia dla poszczególnych obiektów. W § 5 ust. 3 umowy istnieje zapis dopuszczający możliwość przekazywania Wykonawcy powyższych danych przez Zamawiającego na podstawie faktur dystrybucyjnych.


PYTANIA I ODPOWIEDZI 7
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2010r. Nr 113, poz 759), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do procedury zmiany sprzedawcy takie jak:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego”
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty.

Pytanie 2:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia dla każdego punktu poboru
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)
- adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy.
Odpowiedź:
Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie xls niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
Pytanie 3:
Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu wzoru umowy w zakresie § 5 ust.3. Prośba wynika z faktu, iż faktury VAT będą wystawiane w oparciu o dane pozyskane przez dział akwizycji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
Pytanie 4:
Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu wzoru urnowy w zakresie § 5 ust.5.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
29.05.2013

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2010.113.759 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Oferta nr 2
CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
wartość oferty: 383.320,39 zł netto
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Dodano nowy załącznik z pełną informacją o wyborze oferty i rozstrzygnięciu postępowania.


Firmy uczestniczące