Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla
MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
24.54.20.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro

Warunki:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych na
potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Mogilnie.
1. Sukcesywne dostawy flokulantu o łącznej ilość 2500 kg, służącego do odwadniania osadu
na prasie taśmowej w oczyszczalni ścieków w Mogilnie.
2. Flokulant w formie emulsji.
3. Czas przechowywania produktu w temp. 5-30oC – ok 12 miesięcy.
4. Wydajność flokulantu maksimum 5 kg/Mg suchej masy odpadów ściekowych.
5. W wyniku zastosowania oferowanego flokulantu wymagane jest uzyskanie minimum 20%
suchej masy w osadzie odwodnionym.
6. Flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy odwodnionych osadów i nie
powodować zaklejania się porów płótna filtracyjnego.
7. Przedstawiony w ofercie flokulant musi być wcześniej przetestowany laboratoryjnie
i przystosowany do własności osadu i urządzeń Zamawiającego.
8. Rozwiązanie technologiczne Zmawiającego: prasa ANDRITZ VS15-IC o wydajności 4–7m3/h
9. Wykonawca powinien dokonać doboru flokulantu biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania
technologiczne na oczyszczalni ścieków w Mogilnie.
10. Flokulant powinien posiadać wymagane przepisami certyfikaty świadczące o jakości oraz
kartę charakterystyki.
11. Opakowania dostarczanego środka powinny posiadać opis w języku polskim.
12. W celu przeprowadzenia prób laboratoryjnych flokulantu, Zamawiający udostępni
odpowiednią ilość osadu, który można otrzymać w dniach od 20.05.2013 do 29.05.2013r
w godzinach 700 – 1500 w oczyszczalni ścieków w Mogilnie.
13. Do oferty należy dołączyć protokół z przeprowadzonych testów osadu na formularzu
stanowiącym załącznik nr 3, podpisany przez Wykonawcę.
14. Wykonawca przeprowadzi przedmiotowe testy we własnym zakresie i na własny koszt.
15. W cenie oferty należy uwzględnić dodatkowe koszty, takie jak: transport, doradztwo
w zakresie optymalnego wykorzystania flokulantu, pomoc techniczną.


Termin realizacji:
31.05.2014

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-06-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-06-03 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

07.06.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania pn.:
Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z.o.o. w Mogilnie

Nr sprawy: 04/PN/2013


1.Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2010.113.759 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Oferta nr 4
ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o.
ul. Łyżwiarska 1/11
02-505 Warszawa
wartość oferty: 29,60 zł netto / 1Mg s.m.o.ś.
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Więcej informacji w załączniku:
Zawiadomienie o wyborze oferty.


Firmy uczestniczące