Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilnie

Tytuł przetargu:
Dostawa miału węgla kamiennego energetycznego na
potrzeby MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09.11.12.10-5

Tryb zamówienia:
Sektorowy przetarg nieograniczony - dwuetapowy

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy
ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Termin realizacji:
30.04.2014

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski, Roman Górny

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-07-01 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-07-01 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
10.000,00

Uwagi:


17.06.2013
Zamawiający informuje, że zostały zamieszczone zmienione dokumenty:
- SIWZ - zmiany dotyczą pkt XII ust. 1,3,4, pkt XIII ust.1
- Formularz ofertowy - dodano wiersz do wpisania podatku akcyzowego
- Wzór umowy - zmiany w paragrafie 5
Pliki do pobrania poniżej z dopiskiem: [zmiana 17.06.2013]

26.07.2013

Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawy miału węglowego.
W postępowaniu złożono 9 ofert z czego 5 wybrano do II etapu.
Po negocjacjach z uczestnikami II etapu wybrano ofertę firmy:
BARTER S.A.
15-281 Białystok
ul. Legionowa 28
Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki dla Zamawiającego.


Firmy uczestniczące