Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa, regeneracja i legalizacja wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
38.42.11.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.10.2014

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-10-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-10-28 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena - 90 procent
gwarancja 10 procent


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
22.10.2013Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa, regeneracja i legalizacja wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie 1:
„W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, regenerację i legalizację wodomierzy dla MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie", ... zwraca się z uprzejmą prośbą o wyszczególnienie producentów podanych wodomierzy w Części 2 ww. Specyfikacji oraz czy wodomierze, które posiadają hermetycznie zamknięte liczydło mają być zerowane, co oznacza wymianę ich na nowe. Zerowanie liczydeł jest dodatkowym, niemałym kosztem wymiany liczydła na fabrycznie nowe. Również od ubiegłego raku znacznie wzrosły koszty zamawianych części dlatego cena zależna jest od posiadanych przez Państwa producentów wodomierzy.
Informacje, o które prosimy mają bardzo duży wpływ na koszt, dlatego mamy nadzieję na szybkie rozpatrzenie naszej prośby i udzielenie odpowiedzi.”

Odpowiedź:
Zamawiający eksploatuje wodomierze firm: Metron, Powogaz i B Meters.
Liczydła mają być zerowane.


31.10.2013

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2013.907 t.j.)
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części zamówienia złożone przez:
Dla części I - Oferta nr 1
Pomiar-Service s.c. Małgorzata Krzysztof Kuziemkowscy
87-100 Toruń, ul. Gościnna 7
wartość oferty: 31.129,00 zł netto, gwarancja: 60 miesięcy, punkty: 96,93

Dla części II - Oferta nr 2
Zakład Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz
66-200 Świebodzin, ul. Gen. Świerczewskiego 23
wartość oferty: 16.567,00 zł netto, gwarancja: 36 miesięcy, punkty: 96

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferty spełniają wymagania określone w SIWZ i otrzymały najwyższą ilość punktów dla poszczególnych części postępowania.
Firmy uczestniczące