Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa materiałów biurowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
30-19-20-00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
30.11.2014

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2013-11-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-11-26 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
21.11.2013

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów biurowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie 1:
Pozycja 42. Koperta DL okno prawe samoklejące karton- Proszę o określenie ilości kopert znajdujących się w "kartonie"
Odpowiedź:
Ilość kopert w kartonie – 1000 szt.

Pytanie 2
Pozycja: 68 Gumka do mazania Pentel- Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu alternatywnego o parametrach nie gorszych niż wskazany?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach nie gorszych od wskazanego.

Pytanie 3
Pozycja 81. Taśmy Oki 320/321- Czy zamawiający dopuszcza zaproponowanie taśm wyprodukowanych przez innego producenta niż producent urządzenia?
Odpowiedź:
Określenie w pozycji 81 dotyczy modelu drukarki. Taśma musi być dedykowana do tego modelu.

Pytanie 4
Pozycja 85. Dziurkacz z regulacją- Proszę o wyjaśnienie jaką regulację zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź:
Regulacja dotyczy formatu dziurkowanego papieru.

Pytanie 5
Pozycja 87. Kartony do archiwum- Czy zamawiający może określić wymiary kartonów?
Odpowiedź:
Wymiary kartonów po złożeniu – Szerokość 10cm, wysokość 32cm, głębokość 25cm z tolerancją ± 2cm na każdy wymiar.

Pytanie 6
Pozycja 100. Sznurek w rolce plastik.- Zamawiający ma na myśli opakowanie plastikowe, czy sznurek plastikowy?
Odpowiedź:
Sznurek lub linka stylonowa o grubości 1-2mm w rolce. Długość w rolce 50m.

Pytanie 7
Pozycja 102 Rolki techniczne- Proszę o wyjaśnienie, co zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź:
Rolka kasowa termoczuła o szerokości 57 mm i długości 20m

Pytanie 8
Pozycja 104 Kalkulator SDC-888T- zamawiający podając symbol wskazuje jednoznacznie producenta kalkulatora. Czy produkt może być zamieniony na produkt o parametrach nie gorszych niż wskazany?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach i funkcjach takich jak wskazany w SIWZ.

Pytanie 9
Pozycja 111 Toner FAX KX-FAT411E czarny- Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, wyprodukowanego przez innego producenta niż producent urządzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza tylko produkt oryginalny określony w instrukcji obsługi urządzenia, zalecany przez producenta.

Pytanie 10
Pozycja 142 143 144 145 Toner Kyocera TK-865M, TK-865Y, TK-865C, TK-865K- Co zamawiający rozumie pod pojęciem "oryginalny"
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza tylko produkt oryginalny określony w instrukcji obsługi urządzenia, zalecany przez producenta.


02.12.2013r.

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2013.907 t.j.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Oferta nr 1
BIURO BAZAR Robert Buliński
ul. K.Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz
wartość oferty: 29.172,46 zł netto, punkty: 100

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ i uzyskała największą ilość punktów.


Firmy uczestniczące