Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego
samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp.
z o.o. w Mogilnie


CPV:
34.14.40.00-8 - pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
34.14.45.10-6 - Pojazdy do transportu odpadów
34.14.45.11-3 - Pojazdy do zbierania odpadów


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność
obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24
ust 1 i 2 ustawy.


Termin realizacji:
Maksimum 100 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2014-02-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-02-11 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 90%
Czas dostawy - 10%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

05.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że zmieniono treść załącznika 2b do SIWZ oraz treść umowy stanowiącej załącznik nr 4. Zmiany polegają na dodaniu punktu w warunkach leasingu. Poprawione dokumenty umieszczono poniżej z zaznaczonymi zmianami na czerwono.

ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO
13.02.2014 godz.10:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania 1 04.02.2014

Wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie :
„Czy zamawiający dopuszcza aby układ wydechowy skierowany był ku dołowi?
Uzasadnienie:
Jest to standardowe rozwiązanie, które obniża koszt podwozia przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich parametrów związanych z obsługą podwozia oraz zamontowanego urządzenia.”

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania 2 - 07.02.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Prosimy o określenie terminu dokonania opłaty wstępnej. Czy Zamawiający zgodzi się, aby opłata wstępna (10% łącznej ceny netto + VAT) była płatna po podpisaniu umowy leasingu, ale co najmniej 3 dni przed dokonaniem rejestracji przedmiotu zamówienia?”
Odpowiedź:
Zamawiający zapłaci opłatę wstępną po podpisaniu umowy i po rejestracji pojazdu.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający mógłby określić wysokość WIBOR 1M lub WIBOR 3M jaki należy przyjąć na potrzeby przygotowania oferty, co ułatwi porównanie ofert złożonych przez Wykonawców.”
Odpowiedź:
W celu przygotowania oferty prosimy przyjąć WIBOR 1M lub WIBOR 3M na dzień 5.02.2014.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do wyliczenia zmiennej stopy procentowej miesięcznych rat leasingowych został przyjęty WIBOR 1M, zgodnie z procedurami stosowanymi w firmie leasingowej?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, aby do wyliczenia zmiennej stopy procentowej miesięcznych rat leasingowych został przyjęty WIBOR 1M.

Pytanie 4:
„Prosimy o informację, przez jakiego ubezpieczyciela zostanie ubezpieczony przedmiot przetargu i czy finansujący - firma leasingowa będzie beneficjentem polisy”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona wyboru firmy ubezpieczeniowej po rozstrzygnięciu postępowania kiedy będzie znana wartość pojazdu. Leasingodawca będzie beneficjentem polisy.

Pytanie 5:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na ponoszenie dodatkowego kosztu, jakim jest obowiązkowa opłata dot. podatku drogowego? Jest to opłata, której wysokość jest całkowicie niezależna od firmy leasingowej, gdyż jest ona określona przez Organ Państwowy i zmieniana jest co roku. Z tego względu Finansujący nie ma możliwości doliczenia kosztu podatku od środków transportu do wysokości raty ani określenia jego wysokości przez cały okres trwania umowy leasingu. Czy Zamawiający, zgodnie z powyższym, zgadza się na nie uwzględnienie podatku od środków transportu w ofercie przetargowej? Czy Zamawiający wyraża zgodę, by koszty podatku od środków transportu ponoszone przez Finansującego były następnie przenoszone na Zamawiającego (koszty doliczone do rat wynagrodzenia)?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na ponoszenie powyższych kosztów. Należy je uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 6:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie opłaty dodatkowej za rejestrację przedmiotu leasingu (nieuwzględnionej w ofercie)?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na poniesienie opłaty dodatkowej za rejestrację przedmiotu leasingu.
Wszystkie koszty należy uwzględnić w ofercie (załącznik 2b, pkt 15)

Pytanie 7:
„Pojawia się pytanie o opłaty wynikające z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu. Mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego, na jego wniosek lub z jego winy- np. Zamawiający może być obciążony opłatami w przypadki nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (monity, opłata za rozwiązanie/wznowienie umowy, aneksy, opinie, wyrobienie nowych tablic, dowodu rejestracyjnego w przypadku zagubienia itp). Mogą one wystąpić w czasie trwania umowy, ale nie muszą i zależą tylko od dyscypliny płatniczej Zamawiającego. Dlatego nie można ich wliczyć w cenę oferty. Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych interesy Zamawiającego są w sposób kompleksowy zabezpieczone, natomiast Wykonawca nie może zawrzeć umowy, która nie pozwala na należyte zabezpieczenie jego interesów. Czy Zamawiający dopuszcza zapłatę takich opłat powstałych z tytułu realizacji umów?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dokonanie opłat wynikających z przepisów prawa, natomiast nie dopuszcza opłat wynikających z wewnętrznych przepisów Leasingodawcy.

Pytanie 8:
„Prawo własności przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego z chwila uregulowania wszystkich należnych rat leasingowych i opłat wynikających z umowy leasingu po upływie podstawowego okresu trwania umowy leasingu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 pkt 8 Załącznika 4 do SIWZ informacji, że własność przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego po uregulowaniu wszystkich należnych rat leasingowych i opłat wynikających z umowy leasingu po upływie podstawowego okresu trwania umowy leasingu.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:
„Czy Zamawiający zgodzi się udostępnić następujące dokumenty na potrzeby analizy finansowej Zamawiającego:
- aktualne dokumenty rejestrowe
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące?
- dokumenty finansowe za: 31.12.2012r., 30.09.2013r. podpisane zgodnie z reprezentacją
- aktualne zobowiązania kredytowe, pożyczki, leasingi oraz zobowiązania pozabilansowe: gwarancje, poręczenia; informację o głównych odbiorcach - III kwartał 2013r. lub na koniec IV kwartału 2012r.
- strukturę należności i zobowiązań za III kwartał 2013r. lub na koniec IV kwartału 2012r. A po rozstrzygnięciu przetargu: - ksero dowodów osobistych reprezentantów.”
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni następujące dokumenty finansowe, które są w posiadaniu spółki niezbędne do złożenia ofert przez Leasingodawców:
- KRS,
- NIP i Regon,
- zaświadczenie z ZUS i US,
- bilans i rachunek zysków i strat za 2012,
- F01 za 2012 i 2013
- aktualne zobowiązania kredytowe i leasingowe,
- informacje o odbiorcach i dostawcach na IV kwartał 2013,
- struktura wiekowa należności i zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2013

Pytanie 10:
„Czy Zamawiający udostępni SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w formie WORD do edycji?”
Odpowiedź:
Zamawiający tworzy dokumentacje w formie PDF łącząc pliki w różnych formatach, w związku z powyższym nie ma możliwości udostępnić plików do edycji w prostej formie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania 3 - 07.02.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści samochód z silnikiem o mocy 360 KM. Zastosowanie silnika o mocy 360KM nie zmniejszy jego możliwości technicznych, Mniejsza moc silnika wpływa również na zmniejszenie zużycia paliwa.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza samochodu z silnikiem o mocy 360 KM.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuści przedni zderzak stalowy jednoczęściowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przedni zderzak jednoczęściowy.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuści trzecią oś wleczoną z zawieszeniem pneumatycznym i podnośnikiem i dopuszczalnym obciążeniu 7,5 tony.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza trzecią oś wleczoną z zawieszeniem pneumatycznym i podnośnikiem o dopuszczalnym obciążeniu 7,5 tony.

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzenia hakowego z możliwością załadunku kontenerów o długości od 5500 do 7000 mm.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza urządzenie hakowe z możliwością załadunku kontenerów o długości od 5500 do 7000.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania 4 - 07.02.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie :
„Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu
ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie, oznaczenie sprawy: Ol/PN/2014
Zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SIWZ, oznaczenie sprawy: Ol/PN/2014, do przetargu na na dostawę w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK Sp. z o.o. w Mogilnie, oraz na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Di. U. z 2004r. Nr 19 póz. 177 z póz. zmianami), BRE Leasing Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie leasingu oraz potencjalny oferent, zwraca się z wnioskiem o przesłanie następujących dokumentów i informacji:
- oświadczenia o aktualnym stanie zobowiązań kredytowych i leasingowych na dzień 30.09.2013r., wraz z informacją o wysokości salda pozostającego do spłaty, miesięcznych rat oraz okresie obowiązywania umów,
- struktury zobowiązań i należności przeterminowanych na dzień 30.09.2013r.
- F01 za III kwartał 2013r.
- bilans i rachunek wyników za 2012r.
- aktualna treść umowy spółki
- zaświadczenie NIP”

Odpowiedź:
Zamawiający udostępni następujące dokumenty finansowe, które są w posiadaniu spółki niezbędne do złożenia ofert przez Leasingodawców:
- KRS,
- NIP i Regon,
- zaświadczenie z ZUS i US,
- bilans i rachunek zysków i strat za 2012,
- F01 za 2012 i 2013
- aktualne zobowiązania kredytowe i leasingowe,
- informacje o odbiorcach i dostawcach na IV kwartał 2013,
- struktura wiekowa należności i zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytania 5 - 07.02.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Proszę ponownie Zamawiającego o wyrażenie zgody na podpisanie umowy leasingowej zgodnie ze wzorem jakim posługuje się Wykonawca, natomiast kwestie nie uregulowane w tym wzorze a wskazane we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ zostaną przeniesione do postanowień umowy leasingowej (wzoru Wykonawcy). Konstrukcja taka jest konieczna przede wszystkim dlatego, że postanowienia wskazane w zał. nr 4 do SIWZ nie wyczerpują w sposób wystarczający kwestii finansowania sprzętu. Wykonawca nie może złożyć oferty na warunkach w których nie jest możliwe właściwe ułożenie relacji między stronami w umowie. Każdy Wykonawca działający na rynku polskim posiada własny wzór umowy leasingowej zgodny z przepisami prawa polskiego co pozwala na możliwość złożenia oferty przez wielu wykonawców.”
Odpowiedź:
Zamawiający ma świadomość, że Wykonawcy mają własne wzory umów. Te kwestie wyczerpuje zapis w punkcie 17 warunków leasingu stanowiący załącznik nr 2b do SIWZ.

Pytanie 2:
„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dokonanie opłat wynikających z przepisów prawa, natomiast nie dopuszcza opłat wynikających z wewnętrznych przepisów Leasingodawcy.

Pytanie 3:
„Proszę Zamawiającego o akceptację by raty leasingowe były wyliczane w oparciu o WIBOR 1M z okresu poprzedzającego płatność poszczególnej raty. Wyliczenie rat w oparciu o WIBOR 3M jest już stosowane w niewielu instytucjach finansowych, oparcie kalkulacji wysokości rat o WIBOR 1M jest dla klienta o wiele korzystniejszy ponieważ na wysokość raty nie ma wpływy okres całego kwartału tylko jednego miesiąca.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza by raty leasingowe były wyliczane w oparciu o WIBOR 1M. W celu przygotowania oferty prosimy przyjąć WIBOR 1M lub WIBOR 3M na dzień 5.02.2014.

--------------------------------------------------------------------------------
Pytania 6 - 07.02.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści dostarczenie świadectwa homologacji całopojazdowej w dniu dostawy pojazdu.
Od 2014 weszły w życie regulacje prawne dotyczące normy spalania EURO 6 dla samochodów ciężarowych.(poniżej tej normy nowe samochody ciężarowe nie będą dopuszczone do rejestracji - oprócz już wyprodukowanych) Ponieważ oferowany pojazd będzie z roku 2014 będziemy musieli w czasie realizacji kontraktu ubiegać się o uaktualnienie posiadanej już homologacji na nowy pojazd z urządzeniem hakowymi i z normą EURO 6.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostarczenie świadectwa homologacji na cały pojazd w dniu dostawy.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania 7 - 07.02.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:


Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści podwozie z tylną osią wleczoną o nośności 7,4t?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podwozie z tylną osią wleczoną z zawieszeniem pneumatycznym i podnośnikiem o dopuszczalnym obciążeniu 7,4t

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści podwozie z silnikiem o mocy około 396 KM?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podwozie z silnikiem o mocy 396 KM.

----------------------------------------------------------------------------

Pytania - 07.02.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:


Pytanie:
„Czy dopuszczalne jest zastosowanie trzeciej osi wleczonej z zawieszeniem pneumatycznym i podnośnikiem o dopuszczalnym obciążeniu 7,5t?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza trzecią oś wleczoną z zawieszeniem pneumatycznym i podnośnikiem o dopuszczalnym obciążeniu 7,5 tony.

------------------------------------------------------------------------
Pytania 9 - 07.02.2014
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:


Pytanie 1:
„Czy zamawiający dopuszcza następujące zmiany specyfikacji technicznej dotyczące: Tylnego zawieszenia:
Tylna oś zawieszona pneumatycznie na 2 poduszkach powietrznych o dopuszczalnym obciążeniu 12,7t,
Trzecia oś wleczona z zawieszeniem pneumatycznym i podnośnikiem, o dopuszczalnym obciążeniu 8,3t.?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian w SIWZ.

Pytanie 2:
„Czy dopuszczalna jest zmiana przedniego zderzaka na zderzak metalowy jednoczęściowy?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza przedni zderzak metalowy jednoczęściowy.


Pytanie 3:
„Czy dopuszczalne jest wyprowadzenie układu wydechowego do góry za kabiną z zagiętą do tyłu końcówką, która zabezpiecza przed wodą i zanieczyszczeniami?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyprowadzenie układu wydechowego do góry za kabiną ze zagiętą do tyłu końcówką, która zabezpiecza przed wodą i zanieczyszczeniami.


Pytanie 4:
„Czy możliwe jest wydłużenie okresu realizacji do 120 dni?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia okresu realizacji do 120 dni.

-------------------------------------------------------------------------------

20.02.2014
Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2013..907 t.j.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Millenium Leasing Sp. z o.o.
ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
wartość oferty: 450.793,67 zł netto
punkty: 100

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakimi są cena i czas dostawy.


Firmy uczestniczące