Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa śmieciarki z tylnym załadunkiem w formie kontenera, przystosowanego do wciągania hakiem dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
34.14.40.00-8 - pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
34.14.45.10-6 - Pojazdy do transportu odpadów
34.14.45.11-3 - Pojazdy do zbierania odpadów


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e)posiadają autoryzowany serwis w odległości minimum 130 km od siedziby zamawiającego lub autoryzowany serwis mobilny dojeżdżający do Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,
f)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
10 tygodni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2014-03-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-03-17 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
07.03.2014
Zmieniono załącznik nr 2 - Formularz specyfikacji technicznej:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakimi są cena i czas dostawy.
Dodano zapis:
"ściany boczne zabudowy ukształtowane owalnie w celu zapewnienia większej sztywności"
Poniżej załącznik do pobrania z dopiskiem [zmiany 07.03.2014]


26.03.2014
Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2013..907 t.j.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Z.P.U.H GRAJAN Jan Gralak
Sierniki 1, 64-610 Rogoźno
wartość oferty: 224 700,00 zł netto
punkty : 100
w postępowaniu złożono 2 oferty z czego jedna została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.


Firmy uczestniczące