Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa urządzenia do przecisków wraz z przewoźną
sprężarką powietrza dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
43.30.00.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność
obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24
ust 1 i 2 ustawy,
e) posiadają autoryzację producenta na sprzedaż oraz serwis na urządzenia będące
przedmiotem zamówienia,
f) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części
zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
30 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2014-04-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-04-23 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
16.04.2014 - PYTANIA 1

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzenia do przecisków wraz z przewoźną sprężarką powietrza dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie:
„Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprężarkę o mocy silnika 23,1 kW?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprężarkę o mocy silnika 23,1 kW.


18.04.2014 - PYTANIA 2

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzenia do przecisków wraz z przewoźną sprężarką powietrza dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie:
„Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez ruchomej głowicy koronowej? Ponieważ praca z poszerzaczem w maszynie z ruchomą głowicą jest utrudniona i maszyna wymaga podciągania podciągarką co powoduje uszkodzenie i rozszczelnienie głowicy.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia bez ruchomej głowicy koronowej.


23.04.2014

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2013..907 t.j.) Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Złozono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Oferta złozona przez firmę:
DTA-Technik Sp. z o.o.
Bachorzew, ul. Graniczna 2
63-200 Jarocin
o wartości 81.985,21 zł netto
spełnia wymagania określone w SIWZ, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Firmy uczestniczące