Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa miału węgla kamiennego energetycznego na
potrzeby MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09.11.12.10-5

Tryb zamówienia:
Sektorowy przetarg nieograniczony - dwuetapowy

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy
ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Termin realizacji:
30.04.2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski, Roman Górny

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2014-04-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-04-29 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena

Wadium:
10.000,00 zł

Uwagi:

17.04.2014
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa miału węgla kamiennego energetycznego na potrzeby MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie:
„Czy wykonawca może polegać na osobach i potencjale technicznym podwykonawcy?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca polegał na osobach i potencjale technicznym podwykonawcy.


23.05.2014

Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawy miału węglowego.
W postępowaniu złożono 15 ofert z czego 4 wybrano do II etapu.
Po negocjacjach z uczestnikami II etapu wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne
PETEK Rupik i Tarnówka Sp. Jawna
41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2
Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki dla Zamawiającego.


Firmy uczestniczące