Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
09.30.00.00-2, 09.00.00.00, 09.31.00.00-5-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,

b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,

e)Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.08.2015

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Skretariat


Oferty można składać do:
2014-06-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-06-17 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
10.06.2014
PYTANIA I ODPOWIEDZI 1
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013.907), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1.
„Wykonawca prosi o udzielnie informacji czy wszystkie układy pomiarowo rozliczeniowe w grupie taryfowej B21 i B22 są lub będą dostosowane do zasady TPA (tj. sprzedaży energii na zasadach rynkowych) przed terminem realizacji zamówienia.”

Odpowiedź:
Wszystkie układy pomiarowe w obiektach Zamawiającego są dostosowane do zasad TPA.

Pytanie 2.
„Wykonawca zwraca się z prośba o dodanie §5 ust 10 załącznika nr 3 (umowa) zapisu: „Cena jednostkowa netto zakupu energii elektrycznej może podlegać zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym".
Wykonawca informuje, że tak jak nie jest w stanie przewidzieć zmiany opodatkowania podatkiem VAT tak nie jest również w stanie przewidzieć zmian w zakresie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym."

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

10.06.2014
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2013.907), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie 1:
„Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę dystrybucyjną z lokalnym OSD? Jeśli tak, na jaki okres umowa dystrybucyjna jest zawarta?”
Odpowiedź:
Zamawiający posiada podpisane umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony (załącznik nr 3 - Wzór umowy §7 ust.2).

Pytanie 2:
„Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ - szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - w wersji edytowalnej (.xls, .doc).”
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni plik xls na wskazany adres email.

Pytanie 3:
„Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 4:
„Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej urnowy;
- numer ewidencyjny;
- PPE;
W razie nieudostępnienia powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować będzie negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy i możliwością bezumownego poboru energii elektrycznej.”
Odpowiedź:
Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie xls niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 5:
„W par. 5 ust. 10 wnioskujemy o uzupełnienie zapisu: „Stawki określone ust. 9 wynikające z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym obowiązują i pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem jakim jest ustawowa zmiana stawki podatku akcyzowego o wartość wynikającą z tej zmiany.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

12.06.2014
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2013.907), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie 1:
„Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C11 od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych, jednak dopuszcza możliwość przekazywania Wykonawcy zestawień zużyć i odczytów sporządzonych na podstawie faktur otrzymanych od OSD (umowa §5 ust. 3).

Pytanie 2:
„Czy okres rozliczeniowy jest zgodny z miesiącami kalendarzowymi?”
Odpowiedź:
Odczyty są zgodne z miesiącami kalendarzowymi dla grup taryfowych C21, C22B, B21, B22. Dla grupy C11 odczyty zazwyczaj nie są zgodne z miesiącami kalendarzowymi.

Pytanie 3:
„W załączniku do SIWZ - projekcie umowy w § 10 rekomendujemy aby dodać wyjątek w postaci zmiany ceny jednostkowej netto. Wnioskujemy o dopisanie "Ceny określone w ustępie ulegną zmianie wyłącznie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmianie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

13.06.2014
PYTANIA I ODPOWIEDZI 4

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2013.907), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie 1:
„Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty do procedury zmiany sprzedawcy takie jak:
- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego”
Odpowiedź:
Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie xls niezbędne informacje i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 2:
„Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej (Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia dla każdego punktu poboru
- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów)
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy”
Odpowiedź:
Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formacie xls niezbędne informacje do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.


Pytanie 3:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z paragrafu 5 pkt. 6 w umowie–załącznik nr 3, zapisu związanego z wprowadzeniem na fakturze zbiorczej daty odczytu. W związku z tym Wykonawca proponuje następujący zapis: ,,Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury zbiorczej z zastrzeżeniem, że faktury będzie dołączony spis określający: nazwę punktu poboru, wielkość zużycia, koszt, okres rozliczeniowy oraz numer fabryczny urządzenia pomiarowego dla poszczególnych punktów poboru z zachowaniem nazewnictwa punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do umowy.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

24.06.2014
Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2013.907) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Oferta nr 9
ECOERGIA Sp. z o.o.
30-701 Kraków, ul. Zabłocie 23
wartość oferty: 405.854,42 zł netto
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Dodano nowy załącznik z pełną informacją o wyborze oferty i rozstrzygnięciu postępowania.


Firmy uczestniczące