Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla
MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
24.54.20.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność
obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24
ust 1 i 2 ustawy.


Termin realizacji:
30.06.2015

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2014-07-15 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-07-15 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

16.07.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania pn.:
Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z.o.o. w Mogilnie

Nr sprawy: 07/PN/2014


Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2010.113.759 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Oferta nr 5
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J.Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle

wartość oferty: 21,58 zł netto / 1Mg s.m.o.ś.
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Więcej informacji w załączniku:
Zawiadomienie o wyborze oferty.


Firmy uczestniczące