Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Dostawa materiałów instalacyjnych dla MPGK
sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
44.16.00.00-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
SIWZ 08/PN/2014 strona 2 / 8
obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot
zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art
24 ust 1 i 2 ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części
zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
31.12.2015

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2014-11-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-11-18 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
24.11.2014

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2013.907 t.j.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Oferta nr 1
Handel Hurt Detal Krzysztof Hałas
64-100 Leszno, ul. Dekana 6F
wartość oferty: 80 354,72 zł netto, punkty: 100

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ i uzyskała największą ilość punktów.Firmy uczestniczące