Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa nowych wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w
Mogilnie


CPV:
38.42.11.00-3

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami
fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność
obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości
lub części zamówienia podwykonawcom.


Termin realizacji:
30.11.2015

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2014-12-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-12-08 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 90%
Gwarancja 10%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
12.12.2014
Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2013.907 t.j.)
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:
Pomiar-Serwis Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Gościnna 7
wartość oferty: 62.768,00 zł netto, gwarancja: 36 miesięcy.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ.


Firmy uczestniczące