Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów
zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
09123000-7, 65200000-5, 65210000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Termin realizacji:
31.07.2016

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski, Roman Górny

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2015-05-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-05-07 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 95%
Termin płatności 5%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
22.04.2015
Zamawiający , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Dodano załącznik pn.
Odpowiedzi P1 22.04.2015

23.04.2015
Zamawiający , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Dodano załączniki pn.
Odpowiedzi P2 23.04.2015
Odpowiedzi P3 23.04.2015
Odpowiedzi P4 23.04.2015

Zamawiający informuje, że dokonano następujących zmian w postępowaniu:

1. Termin składania ofert 07.05.2015r.
2. W związku z zadanymi pytaniami zmieniono treść SIWZ.
SIWZ - 02.PN.2015 [zmiana 23.04.2015]
3. Zmieniono wzór umowy. Nowy załącznik
Umowa - Załącznik nr 3 - 02.PN.2015 [zmiana 23.04.2015]
4. Zmieniono formularz ofertowy.
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - 02.PN.2015 [zmiany 23.04.2015]

Zmienione załączniki udostępniono do pobrania na stronie Zamawiającego. Wszystkie zmiany oznaczone na czerwono.

27.04.2015
Zamawiający , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Dodano załączniki pn.
Odpowiedzi P5 27.04.201528.04.2015
Zamawiający , wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Dodano załączniki pn.
Odpowiedzi P6 28.04.2015
Odpowiedzi P7 28.04.2015


30.04.2015
Zamawiający informuje, iż modyfikacji uległ
Formularz ofertowy - załacznik nr 1
Poniżej dodano do pobrania plik
Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - 02.PN.2015 [zmiany 30.04.2015]

13.05.2015

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Oferta:
DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

wartość oferty: 789 552,98 zł netto
punkty: 99,65

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena oraz termin płatności.

Poniżej do pobrania plik:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Firmy uczestniczące