Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem

CPV:
34.14.40.00-8, 34.14.45.00-3, 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.


Termin realizacji:
120 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2015-05-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-05-26 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 94%
Gwarancja podwozie - 3%
Gwarancja zabudowy - 3%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
20.05.2015

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem”
i odpowiada na zadane pytanie:
Dodano załączniki pn.:
Odpowiedzi P1 19.05.2015
Odpowiedzi P2 20.05.2015


21.05.2015

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem”
i odpowiada na zadane pytanie:
Dodano załączniki pn.:
Odpowiedzi P3 21.05.2015


22.05.2015
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem”
i odpowiada na zadane pytanie:
Dodano załączniki pn.:
Odpowiedzi P4 22.05.2015


26.05.2015
Zawiadomienie

Zamawiający , działając zgodnie z art. 93 ust. 1, pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zakup samochodu ciężarowego z zabudową hakową, beczką asenizacyjną wciąganą hakiem oraz śmieciarką wciąganą hakiem”.
Zamawiający wykrył wady w postępowaniu uniemożliwiające obiektywne rozstrzygnięcie i zawarcie umowy. Postępowanie unieważniono przed otwarciem ofert. Złożone oferty nie zostały otwarte i zwrócono je wykonawcom.

Podstawa prawna:
Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
7)   postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa faktyczna:
W formularzu specyfikacji technicznej stanowiacego załacznik nr 2 do SIWZ na stronie 4 w pozycji 166 określono: kompresor ssąco tłoczacy o wydajności minimum 2400 m3/h. Urządzenie o tych parametrach znacznie przekracza potrzeby i wymagania techniczne oraz wymagałoby dodatkowych instalacji, co znacznie podniosłoby koszt zabudowy.


Firmy uczestniczące