Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6

Tytuł przetargu:
Dostawa nowych wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
38.42.11.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,
e) Wykonawca, który zamierza zrealizować zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia podwykonawcom.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty,
c) w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
f) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone wart. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2,
g) zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3,
h) aktualne zatwierdzenie typu lub deklaracja zgodności dla wszystkich typów oferowanych wodomierzy,
i) karty katalogowe producenta dla wszystkich typów oferowanych wodomierzy,
j) atesty higieniczne PZH do wody pitnej na wszystkie typy oferowanych wodomierzy.
3. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych, wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy.


Termin realizacji:
30.11.2016

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2015-11-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-11-12 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 90%
Gwarancja 10%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
09.11.2015
PYTANIA I ODPOWIEDZI 1

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa nowych wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie.” i odpowiada na zadane pytanie:


Pytanie:
„W formularzu, dotyczy podpunktów od 4 do 8, ofertowym macie państwo wodomierze WS w klasie C, sprawdziłem wszystkich producentów i żaden nie ma w swojej ofercie wodomierzy WS w klasie C, w tej klasie występuje tylko JS, czyli jednostrumieniowe suchobieżne.
Dodatkowo w punktach 7 i 8, dotyczy wodomierzy kołnierzowych, tutaj też w klasie C są tylko wodomierze JS, ale ich długości to dla DN 50- 270 mm i dla DN 80 to 300 mm.
Dla długości 200 mm występuje wodomierz kołnierzowy DN 50 w klasie B oraz dla długości 270 wodomierz kołnierzowy DN 80 również w klasie B.
Chciałbym złożyć ofertę, ale nie wiem teraz czy w punktach 7 i 8 trzymać się długości czy klasy, oraz czy mogę uznać, że zamiast WS półsuchobieżny może być JS suchobieżny, ale w klasie C.”

Odpowiedź:
Wodomierze WS w klasie C istnieją lecz producenci coraz częściej stosują klasyfikację dokładności MID. W związku z powyższym należy przyjąć klasę C jako odpowiednik MID R160.
W pozycji 7 i 8 użyto pomyłkowo określenia WS co nie jest prawidłowe w przypadku wodomierzy śrubowych. W pozycji 8 dla wodomierza O80 błędnie określono długość wodomierza 270mm gdzie powinno być 225mm.
W związku z powyższym Zamawiający wykreśla z pozycji 7 i 8 określenie WS natomiast w pozycji 8 zmienia długość na 225mm.

Zmieniono treść SIWZ, umowy oraz formularza ofertowego w ww. zakresie oznaczając zmienione pozycje na czerwono. Zmienione dokumenty są do pobrania na stronie Zamawiającego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. u. Z 2013r. Nr 907 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa nowych wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie.” i odpowiada na zadane pytanie:


Pytanie 1:
„Czy wodomierze w pozycji od 3-8 muszą pochodzić od jednego producenta?”

Odpowiedź:
Wodomierze z pozycji 3-8 nie muszą pochodzić od jednego producenta.

Pytanie 2:
„Czy wodomierze w pozycji od 3-8 muszą być przystosowane do systemu zdalnego odczytu danych bez zrywania plomby legalizacyjnej?”

Odpowiedź:
Wodomierze nie muszą być przystosowane do zdalnego odczytu danych bez zrywania plomby legalizacyjnej.


Zamawiający informuje, że zmieniono wpis z pozycji 7 i 8 tabeli gdzie wykreśla z pozycji 7 i 8 określenie WS natomiast w pozycji 8 zmienia długość na 225mm. Odpowiednio zmieniono treść SIWZ, umowy oraz formularza ofertowego oznaczając zmiany na czerwono. Zmienione dokumenty do pobrania na stronie zamawiającego.

Do pobrania zamieszczono zmienioną SIWZ, formularz ofertowy oraz umowę,

23.11.2015
Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2013.907 t.j.)
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:
Pomiar-Serwis Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Gościnna 7
wartość oferty: 38.653,80 zł netto, gwarancja: 60 miesięcy.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ.Firmy uczestniczące