Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon do 3,5 tony

CPV:
34.13.61.00-0, 34.10.00.00-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
d) prawidłowo wypełniony formularz specyfikacji technicznej stanowiący załącznik nr 2. Spełnieniem niniejszego warunku jest akceptacja warunków technicznych (wszystkie opcje na TAK),
e) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone wart. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,
f) zaparafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4,
g) świadectwo homologacji na oferowany samochód,
h) szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego samochodu,
i) wykaz dostaw w zakresie i wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia, niezbędny do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych minimum dwóch w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy minimum jednego w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 5,
j) dokumenty (referencje) potwierdzające, że ww. dostawy zostały zrealizowane rzetelnie i zgodnie z zamówieniem,
k) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
l) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
4. W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.
5. W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.


Termin realizacji:
maksymalnie 150 dni (kryterium 5%)

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2016-03-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-03-09 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 95%
Termin dostawy 5%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
01.03.2016
Odpowiedzi P1

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2015.2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon do 3,5 tony.”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga aby samochód był wyposażony w hamulce tarczowe wentylowane na wszystkich kołach. W większości obecnie produkowanych samochodach dostawczych z napędem na przednie koła producenci stosują tarcze wentylowane z przodu a zwykłe tarcze na tylnej osi, nawet przy silnikach powyżej 180 KM.
Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający dopuści samochód wyposażony w hamulce tarczowe na wszystkich kołach, a wentylowane tylko na przedniej osi, spełniający pozostałe zapisy SIWZ? ”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód z hamulcami tarczowymi niewentylowanymi na tylnej osi.


03.03.2016
Odpowiedzi P2

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2015.2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon do 3,5 tony.”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuszcza samochód z jedną poduszką powietrzną kierowcy?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód z jedną poduszką powietrzną kierowcy.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuszcza samochód z drzwiami tylnymi otwieranymi pod kątem 180 st ?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód z drzwiami tylnymi otwieranymi pod kątem 180 st.


03.03.2016
Odpowiedzi P3

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2015.2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon do 3,5 tony.”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści zamiast szyb termoizolacyjnych oklejanie szyb specjalną przyciemnianą folią?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza szyb oklejanych specjalną przyciemnioną folią.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuści pojazd w kolorze białym?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza pojazdu w kolorze białym.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuści gwarancję 24 miesiące na powłokę lakierniczą?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza gwarancji 24 miesięcznej na powłokę lakierniczą.

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuści pojazd z hamulcami tarczowymi z przodu i z tyłu, wentylowanymi tylko z przodu?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód z hamulcami tarczowymi niewentylowanymi na tylnej osi.


03.03.2016
Odpowiedzi P4

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2015.2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon do 3,5 tony.”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści samochód o mocy silnika 125KM?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza samochód o mocy silnika 125KM.


14.03.2016

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U.2015.2164 t.j.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne
POL-CAR Sp. z o.o.
ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań
Filia:
ul. Poznańska 10, 62-200 Gniezno

punkty: 96,94

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakimi są cena i termin dostawy.

Wiecej informacji w załączniku:
Rozstrzygnięcie 01.PN.2016


Firmy uczestniczące