Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Remont elewacji budynku warsztatowego przy ul. Witosa 6 w Mogilnie

CPV:
45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.42.11.30-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – prowadzą działalność obejmującą przedmiot zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 i 2 ustawy,

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz wymienionych dokumentów, do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty,

c) w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz wymienionych dokumentów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

f) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

g) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone wart. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2,

h) zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3,

i) oświadczenie, że wykonawca posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

j) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

k) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

l) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
3. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy.


Termin realizacji:
16.08.2016

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2016-06-01 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-06-01 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
cena 95%
termin płatności 5%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

25.05.2016
Odpowiedzi P1

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. u. Z 2015.2164 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont elewacji w budynku warsztatowym przy ul. Witosa 6 w Mogilnie” i odpowiada na zadane pytanie:


Pytanie 1:
„Poz. 8 przedmiaru dotyczy zamurowania otworów okiennych. Czy należy zatem zastosować mnożnik do robocizny - wynikający z przyjętej podstawy wyceny, to jest KNR-W 2-02 0108-03 = 1,50 z tytułu zamurowania otworów o objętości do 1 m3 ?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w przedmiarze.


Pytanie 2:
„Przedmiar nie uwzględnia wykonania zewnętrznych tynków podkładowych pod docieplenie fragmentów elewacji na zamurowanych otworach okiennych. Uważamy, że jest to konieczne, aby wyrównać zewnętrzne lico murów. Czy należy przyjąć w ofercie wykonanie powyższych tynków?”
Odpowiedź:
Zadanie nie przewiduje wykonania zewnętrznych tynków podkładowych.


Pytanie 3:
„Prosimy o określenie parametrów technicznych okien z PCV (np. ilość szyb, jakie szkło -grubość, zwykłe, czy bezpieczne, wsp. k).”
Odpowiedź:
Okna typowe standard o wymiarach (szer x wys) :
- 1,47m x 1,45m - 3 szt.,
- 2,30m x1,20m – 22 szt.

Pytanie 4:
„Prosimy o określenie parametrów technicznych drzwi Hormann EI 30 (np. stalowe, aluminiowe, wsp. k, gr. warstwy docieplającej).”
Odpowiedź:
Drzwi zewnętrzne stalowe EI30 typowe standard typu Hormann lub tożsame. Jednak Zamawiajacy nie narzuca producenta.

Pytanie 5:
„Prosimy o podanie szczegółu strefy cokołowej budynku. Czy stosować styropian XPS oraz listwę startową ?”
Odpowiedź:
Należy zastosować listwę startową. Zamawiający nie narzuca typu styropianu.


Pytanie 6:
„Prosimy o określenie grubości styropianu na ścianach i ościeżach. Czy może to być styropian EPS-70 ?
Odpowiedź:
Należy zastosować styropian o grubości 5cm.


Pytanie 7:
„Prosimy uściślić: czy rynny, rury spustowe i zbiorniczki mają być wykonane z blachy tytan-cynk ?”
Odpowiedź:
Rynny, rury spustowe i zbiorniczki mają być wykonane z blachy tytan-cynk.


Pytanie 8:
„Przypuszczamy, że w przedmiarze brakuje opierzeń pasów pod-, nadrynnowych, ogniomurów, itp. Czy opierzenia j.w. również mają być wykonane z blachy tytan-cynk ? Prosimy o uściślenia.”
Odpowiedź:
Należy doliczyć pas nadrynnowy 18,08m2, z blachy tytan-cynk


Pytanie 9:
„Nakłady na zużycie farby silikonowej w proponowanej podstawie wyceny KNR-W 2-02 1519-02 nie odpowiadają rzeczywistemu zużyciu. Jak pokazuje nasze doświadczenie zużycie farb silikonowych, elewacyjnych na tynku mineralnym o fakturze baranka należy kalkulować w ilości ok. 0,35 dm3/m2. Czy normę zużycia farb należy powiększyć ?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w przedmiarze.


Pytanie 10:
„Podczas Wizji lokalnej poinformowano nas o konieczności wymiany 3 szt. drzwi zewnętrznych. W przedmiarze natomiast w poz. 15 występują jedynie 2 szt. drzwi do wymiany. Czy w ofercie należy ująć ilość wynikającą z przedmiaru ?”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza. W pozycji 15 przedmiaru powinno być: drzwi do wymiany 3 szt.


Pytanie 11:
„Podczas wizji lokalnej poinformowano nas również, że otwór drzwiowy 0,88*2,02 m należy poszerzyć. Może to wiązać się z koniecznością wymiany nadproża. W przedmiarze brakuje takich pozycji. Czy prace powyższe należy uwzględnić w ofercie ?”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie przedmiar pozostaje bez zmian. Przypominamy, że oferent zobowiązany jest do zapoznania się we własnym zakresie z lokalnymi uwarunkowaniami przed przygotowaniem oferty i podać, że cena oferty jest ceną ryczałtową wynikającą z zsumowania pozycji opisujących zakres zadania i uwzględniającymi lokalne uwarunkowania.

Pytanie 12:
„Prosimy o określenie technologii mocowania płyt styropianowych do blach trapezowych.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie narzuca technologii. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się we własnym zakresie z lokalnymi uwarunkowaniami przed przygotowaniem oferty i podać, że cena oferty jest ceną ryczałtową wynikającą z zsumowania pozycji opisujących zakres zadania i uwzględniającymi lokalne uwarunkowania.


Pytanie 13:
„Prosimy o graficzne rozwiązanie wykonania nadproży ponad nowymi oknami PCV (wystarczyłby rysunek szkicowy). Podczas wizji lokalnej poinformowano nas, że ściany zewnętrzne powinny zostać zlicowane. Prawdopodobnie jednak nie da się doprowadzić do zlicowania ściany pod- i nadokiennej. Nie pozwoli na to zbyt wąski okap połaci dachowej.”
Odpowiedź:
Należy przyjąć rozwiązanie zgodne ze sztuką budowlaną i obowiązującymi warunkami technicznymi.Zmieniono treść przedmiaru, w zakresie: zmieniono punkty 2 i 15 oraz dodano punkty 19 i 22.
Zmieniony przedmiar umieszczono na stronie Zamawiającego pod nazwą: Przedmiar - załącznik do SIWZ [zmiana 25.05.2016]


02.06.2016

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U.2015.2164 t.j.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Zakład Remontowy PERFEKT Piotr Smółka
Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 20,
88-300 Mogilno

punkty: 98,33

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakimi są cena i termin płatności.

Wiecej informacji w załaczniku:
Rozstrzygnięcie 05.PN.2016


Firmy uczestniczące