Zamawiający:
1. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci cieplnej od węzła grupowego przy ul. Jana Pawła II 4 do kotłowni przy ul. Dworcowej 3A w Mogilnie.

CPV:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach


Tryb zamówienia:
Sektorowy przetarg nieograniczony

Warunki:


1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Termin realizacji:
31.12.2016

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2016-09-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-09-27 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

16.09.2016
Zamawiający informuje, że na schemacie sieci stanowiacym załacznik do opisu przedmiotu zamówienia dokonano zmiany w opisie studni WG1 na:
WG1 - 1MW.
Było WG1- 2,2 MW
Zmieniony plik:
Schemat sieci istniejącej i projektowanej [poprawiony 16.09.2016]17.10.2016
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas
ul. Roosevelta 15/3c, 88-100 Inowrocław
wartość oferty: 78 500,00 zł netto
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium ceny

Poniżej do pobrania plik:
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 11.PN.2016.


Firmy uczestniczące